Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:

3 marca 2011 r. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych zainaugurowała działalność.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich, w dniu 23 lutego 2011 r. Obecnie zasady jej funkcjonowania określa zarządzenie Nr 12/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:

  • dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
  • aktywizacja społeczna osób starszych,
  • dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
  • sytuacja osób starszych na rynku pracy,
  • opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
  • relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

Dla zintensyfikowania i lepszej jakości wykonywanej pracy, spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
Działalność Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przekłada się na szereg publikacji książkowych. 

Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.  Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia. 

Aktualny skład określa zarządzenie Nr 36/2021 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 27 grudnia 2021 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Skład Komisji - stan na 28 grudnia 2021 r.

dr Rafał Bakalarczyk – doktor nauk o polityce publicznej. Zajmuje się polityką społeczną, a zwłaszcza polityką senioralną, opieką długoterminową, wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz skandynawskim modelem dobrobytu. Autor książki pt. „Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych w Polsce. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015”, napisanej na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej (2017) pod kierunkiem prof. R. Szarfenberga przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik m.in. Fundacji Naukowej Norden Centrum, Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a, Czasopism „Nowy Obywatel”, „Magazyn Kontakt” oraz „Laboratorium Więzi”. Współautor publikacji RPO „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania” w ramach której przygotował rozdział poświęcony wsparciu osób starszych w Szwecji. Członek Rady Programowej fundacji senioralnej „Zaczyn” i członek redakcji wydawanego przez nich eksperckiego czasopisma „Polityka senioralna”.

dr n. med. Anna Barczak – specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Od 2001 zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSWiA w Warszawie. Pełni rolę kierownika Platformy Badań Chorób Rzadkich Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Alzhimerowskiego. Współpracuje z warszawskim  Ośrodkiem Psychoterapii „Rozdroże”. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, blisko współpracuje z zespołem neurologów, neuropsychologów psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów. Jest współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilkunastu rozdziałów w książkach poświęconych chorobom neurozwyrodnieniowymi (również anglojęzycznych), monografii, w tym także rekomendacji rozpoznawania i leczenia otępienia IGERO Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych konferencjach poświęconych chorobom otępiennym. Zajmuje się szkoleniem lekarzy i psychologów w zakresie diagnostyki chorób otępiennych, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szkoli psychologów w ramach specjalizacji klinicznej.

prof. dr hab. Barbara Bień – kieruje Kliniką Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, byłą przewodniczącą i byłym członkiem Zarządu Głównego tego gremium; członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii w woj. podlaskim; Jest również członkiem International Association for Gerontology and Geriatrics, European Academy for Medicine of Ageing; Autorka około 300 publikacji naukowych z dziedziny gerontologii i geriatrii.

prof. dr hab. Piotr Błędowski – pełni funkcje dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej oraz kierownika Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog, autor około 200 publikacji i uczestnik wielu badań empirycznych. W latach 2007-2012 kierował interdyscyplinarnym badaniem pt. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (PolSenior). Jest współautorem (razem z B. Szatur-Jaworską i M. Dzięgielewską) pierwszego w Polsce podręcznika z gerontologii społecznej („Podstawy gerontologii społecznej”), a z Z. Szwedą-Lewandowską raportu „Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035”. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Wiesława Borczyk – radczyni prawna, inicjatorka utworzenia i organizatorka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz jej prezeska (od 2007 r.). Od 2004 r. pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia Sądecki UTW w Nowym Sączu i jest inicjatorką Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój. Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej ( od 2014 r. nadal). Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawno-organizacyjnych aspektów zakładania oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i prywatnego, jak również opracowywania i realizacji projektów. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (w 2015 r.).

dr n. med. Katarzyna Broczek – lekarka, posiada specjalizacje w dziedzinach chorób wewnętrznych, geriatrii i rehabilitacji medycznej. W latach 1995-2021 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Obecnie pracuje jako geriatra w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji i recenzentką czasopism oraz projektów międzynarodowych. Była zaangażowana w realizację projektów naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych zagadnieniom związanym ze zdrowiem osób w starszym wieku. Była ekspertką Zespołu ds. Geriatrii przy Ministrze Zdrowia (2007-2012), a następnie Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia (2012-2015). Aktywnie uczestniczy w pracach stowarzyszeń naukowych: Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Geriatrycznej (SIOG). Współpracuje z organizacjami zrzeszającymi seniorów, jest członkinią rady naukowej Specjalistycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Fundacji Emeryt w Warszawie. Obszar jej szczególnego zainteresowania stanowią zagadnienia zdrowia psychicznego seniorów, rehabilitacja oraz komunikacja w medycynie.

Gabriela Dudziak – mgr filologii angielskiej, studnia podyplomowe prawno-menadżerskie oraz public relations Politechniki Gdańskiej, nauczyciel akademicki m.in. Politechniki Gdańskiej. Od 2007 r. pracownik samorządowy. Od 2011 r. jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, buduje relacje międzysektorowe i międzyinstytucjonalne na rzecz skutecznej polityki senioralnej. Pomysłodawczyni i autorka Kalendarza wydarzeń stałych dla seniorów (od 2012 r.): Piknik Seniora, Konkurs Aktywni Seniorzy, Gdańskie Dni Seniora. Autorka Informatora Gdańsk dla Seniora (od 2017 r.). Członek i Sekretarz Gdańskiej Rady ds. Seniorów (dwóch kadencji). Koordynator przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań jakości życia osób starszych w Gdańsku w 2012 r. Przedstawiciel miasta Gdańska w pracach Platformy i Grupy Zarządzającej Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Zespołu Zarządzającego Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, Zespołu Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus, zespołu zarządzającego „Deklaracji na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w Gdańsku”. Ekspert w ramach projektu unijnego GreenSAM - Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku. Aktualnie zaangażowana w kwestię wsparcia i wprowadzenia rozwiązań dla opiekunów rodzinnych, uławiających pogodzenie pracy zawodowej i obowiązków wynikających z opieki nad osobami niesamodzielnymi. Za pracę i zaangażowanie wyróżniona Medalem „Pro Memoria” oraz „Pro Patria” przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Złotą Odznaką Związku Byłych Więźniów Politycznych i Medalem Światowego Związku Żołnierzy AK.

prof. Irena E. Kotowska – emerytowana profesor zwyczajna w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, członkini Zespołu Eksperckiego ds. Usług Społecznych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Naukowej Rady Statystycznej GUS. Autorka licznych prac publikowanych w Polsce i za granicą, które dotyczą współzależności procesów demograficznych i ekonomicznych, a zwłaszcza przeobrażeń rodziny i struktur ludności w powiązaniu ze zmianami na rynku pracy,  oraz polityki ludnościowej i społecznej. Jest ekspertem krajowym w zakresie procesów ludnościowych, rynku pracy i statystyki społecznej. Współautorka „Diagnozy Społecznej” - panelowego badania warunków i jakości życia w Polsce prowadzonego w latach 2000 – 2015. Doradzała przy programach badawczych realizowanych przez Eurostat i Komisję Europejską. Krajowa koordynatorka badań realizowanych w Polsce w ramach międzynarodowego programu badawczego Generations and Gender Programme (GGP), włączonego w 2021 r. na Europejską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 2021; program GGP wraz z programem międzynarodowym „Survey for Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) tworzą „Polską  Infrastrukturę Badań nad Rodzinami, Generacjami i Kapitałem Ludzkim” wpisaną w 2020 r. na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w naukach humanistycznych i społecznych.

Krystyna Krzemińska (p. v. Rawska) – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: w zakresie Prawa i Administracji, Działania Banków Uniwersalnych i Zarządzania Opieką Zdrowotną. Przez 5 kadencji pełniła funkcję radnej w Świętochłowicach, Prezydent miasta Świętochłowice 1990-1996, członek Zarządu Związku Miast Polskich. Aktualnie radca prawny PUP w Opolu, Prezes Zarządu UTW w Świętochłowicach.

Ewa Kulisz – Od 2011 roku twórczyni i koordynatorka projektów senioralnych w Parku Śląskim i przy Fundacji Park Śląski: Parkowej Akademii Wolontariatu skupiającej kilkudziesięciu stałych wolontariuszy-seniorów, Akademii Aktywnego Seniora, czyli stałych bezpłatnych zajęć dla seniorów. Organizatorka Kongresów Obywatel Senior w Parku Śląskim w Chorzowie zajmujących się wszystkimi aspektami życia osób starszych. Współtwórczyni i koordynatorka projektu Gminy Przyjazne Seniorom (tworzącego wytyczne, jak poprawiać jakość życia starszych mieszkańców), Droga do KULtury (10 wolontariuszek-seniorek pomagało 11 seniorkom z niepełno sprawnościami), Senior działa (rozwój wolontariatu), Zdrowy i aktywny senior (zajęcia sportowe i promujące zdrowy styl życia). Specjalistka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Parku Śląskim. Dziennikarka, redaktor. W latach 1990-2011 dziennikarka, redaktor, sekretarz redakcji, redaktor naczelna lokalnego dodatku „Gazety Wyborczej”. Wykładała dziennikarstwo w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (dziś Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza). Społecznie zaangażowana w prace zespołu zadaniowego ds. seniorów opracowującego Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów I kadencji, przewodnicząca ŚRdS II kadencji – organu doradczego marszałka województwa śląskiego. Lider zespołu Wolontariat w Metropolitalnym Zespole ds. Seniorów przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Certyfikowany nauczyciel kompetencji cyfrowych dla osób starszych. Prowadząca zajęcia z dziennikarstwa obywatelskiego dla seniorów. Autorka podręcznika o wolontariacie seniorów.

Jacek Kwiatkowski – coach, trener, konsultant w zakresie zarzadzania strategicznego, rozwoju lokalnego, rewitalizacji. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, partycypacji społecznej oraz edukacji, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, zarządzania kompetencjami. Obecnie pełni funkcję v-ce prezesa Zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa. Współtwórca z ramienia Fundacji MIS i Gminy Iwanowice Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”, w której pełni funkcję zastępcy prezesa zarządu.

Krystyna Lewkowicz – mgr ekonomii, absolwentka SGH w Warszawie, zawód wykonywany – menedżer, właściciel firmy consultingowej. Od 15 lat zaangażowana społecznie w politykę senioralną. Od 2006 – współzałożycielka i Prezeska UTW SGH, który jako jedyny w Polsce posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2015. Od 2007 – przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW przy Prezydencie m. st. Warszawy. Od 2008 Założycielka i Prezeska Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, zrzeszającego 190 UTW, odznaczonego wyróżnieniem honorowym Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Od 2012 – członkini Rady ds. Polityki Senioralnej. Od 2015 – współtwórczyni i Przewodnicząca Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Za działalność senioralną odznaczona Złoty Krzyżem Zasługi (2012) i Krzyżem Kawalerskim OOP (2015). Organizator trzech wielkich Kongresów UTW oraz 11 edycji unikalnej w świecie imprezy senioralnej na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Redaktorka Naczelna Panoramy UTW SGH i wielu innych wydawnictw senioralnych.

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – pracuje na Wydziale Prawa i Administracji w Instytucie Prawa. Jest specjalistką z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego. Prowadzi badania w ramach sieci naukowej Odysseus Academic Network. Uczestniczyła w badaniach COST – Action for Ageing oraz Observatory on Free Movement of Persons in the EU. W latach 2012–2014 r. była desygnowana jako sędzia ad hoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W latach 1999–2004 była członkiem Rady do Spraw Uchodźców I kadencji. Jest autorką prac z zakresu praw człowieka, prawa migracyjnego oraz humanitarnego. Znaczną część dorobku stanowią prace dotyczące praw osób starszych.

Danuta Parlak – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; doświadczenie pracy wykładowcy akademickiego oraz pracy psychologa z osobami starszymi. Zainteresowania tematyką starzenia obejmują: poznawcze i społeczne funkcjonowanie osób starszych,  zjawisko ageizmu i dyskryminacji osób starszych, mowa i komunikacja ludzi starszych. Obecnie prowadzi badania nad komunikacją elderspeak w polskim społeczeństwie.  Autorka publikacji w monografiach naukowych oraz czasopismach „Gerontologia polska”, „Praca socjalna”, „tematy”.

dr hab. Jolanta Perek-Białas – pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynowała projekty międzynarodowe dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych, godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi (w ramach 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego UE, dla fundacji Volkswagena, Norwegian Council of Research, OECD, Komisji Europejskiej oraz UNECE). Współpracowała jako niezależny ekspert dla AGE PLATFORM EUROPE. Działa w międzynarodowych sieciach naukowych dot. nierównego traktowania osób starszych oraz wykluczenia osób starszych. Kieruje Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ m.in. realizując w 2014 roku projekt dot. jakości życia osób starszych.

dr Janina Zofia Petelczyc – jest absolwentką polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora uzyskała na podstawie pracy pt. „Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej. Analiza porównawcza”. Obecnie pracuje w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego SGH w Warszawie. Jest współautorką wielu ekspertyz i raportów z badań, m.in. dla projektu trESS (Training and Reporting on European Social Security). Od 2020 członkini Grupy Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. (Occupational Pension Stakeholder Group).

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – socjolożka, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Główne działania naukowe obejmują dyscypliny socjologii starzenia się i gerontologii społecznej – zwłaszcza problemy szeroko rozumianej aktywności seniorów, socjologii rodziny oraz pracy socjalnej. Ekspercko związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Z BRPO współpracowała jako współredaktorka raportu RPO „Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką”.

Tomasz Schimanek – jest politykiem społecznym, ekspertem, trenerem, doradcą organizacji pozarządowych, samorządów i administracji rządowej w zakresie współpracy w realizacji programów społecznych, także w obszarze rynku pracy. Od 14 lat zajmuje się programami aktywizacji zawodowej osób 50+. Autor i współautor wielu artykułów i publikacji poświęconych tej tematyce, m.in. „Unia Europejska dla seniorów”, „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse”, „Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem”.

Grażyna Staniszewska – była posłanka na Sejm RP X, I, II i III kadencji, senator V kadencji, w latach 2004 – 2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego, potem radna miasta Bielsko-Biała. Pełni funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia i przewodniczącej rady Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej Fundacji Stypendialnej KALYNA. Zainicjowała ogólnopolski programu informatyzacji szkół w 1997 r., jest założycielką Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, inicjatorką i orędowniczką budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz cyklu Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Odznaczona Orderem Księżnej Olgi III stopnia za współpracę z Ukrainą oraz Orderem Św. Stefana za działania na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. W roku 2011 odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniona także Odznaką Zasłużonej dla Województwa Bielskiego, a także medalem „Za wytrwałość” podziemnej Solidarności Małopolski (w 1988r.)

Małgorzata Stanowska – wiceprezydentka AIUTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku); inicjatorka i koordynatorka wielu projektów międzynarodowych w obszarze kształcenia ustawicznego w programach Grundtvig, Socrates, Erasmus+ oraz RITA. Wykładowczyni i redaktorka publikacji z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych. Koordynator ogólnopolskiego programu „Seniorzy w Akcji” – Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Michał Jacek Sutkowski – lekarz medycyny. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie 1989 r. Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Pracował na Oddziałach  Neonatologii, Pediatrii, Chorób Wewnętrznych Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego i Kliniki WUM do 2012 r. W ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w miejscu wezwania „Rodzina” od 2010 współpracował  z Akademickim Centrum Medycznym ACM, CM Damian, CM ENEL – MED, CM MML. Nieprzerwanie od 1989 roku pracuje jako lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – 50 km od Warszawy w Przychodni w Osuchowie Gmina Mszczonów jako Dyrektor NZOZ „Medycyna Rodzinna” s.c. z siedzibą w Osuchowie od 16.09.1998 (Przychodnie : Radziejowice, Żabia Wola, Jaktorów, Wiskitki, Guzów). Od 2001 roku członek Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej KLRwP w latach 2001-2017. Od 2009 r. Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP), Od 2015 r. Rzecznik Prasowy KLRwP, a od 2017 r. członek Prezydium Zarządu Głównego KLRwP. Od 2016 r. współzałożyciel i ekspert Medycznej Racji Stanu (MRS). Od 2019 r. Prodziekan ds. Rozwoju – Wydział Medyczny Uczelnia Łazarskiego – Warszawa. Od lutego 2020 członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP. Ekspert / komentator stacji radiowych, telewizyjnych social mediów w dziedzinie medycyny. Współautor publikacji popularno – naukowych w dziedzinie medycyny, społecznik – lekarz osób bezdomnych, związany min. np.; ze Wspólnotą Św. Marcina de Porres, Wspólnotą Chleb Życia, Wspólnotą SantˊEgidio, Maratończyk.

dr hab. prof. ucz. Zofia Szarota – sekretarz Sekcji Gerontologia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członkini rad i komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych krajowych (w tym pisma poświęconego problematyce starzenia się i starości: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej) zagranicznych, członkini zarządów Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Zainteresowania badawcze: problemy pedagogiki społecznej, andragogiki, gerontologii społecznej, edukacyjnej i opiekuńczej. Członkini Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, ekspert strategiczny Inkubatora Innowacji Społecznych. Popularyzatorka wiedzy w uniwersytetach trzeciego wieku, wykładowczyni pozaformalnego nurtu edukacji dorosłych. Autorka ponad 160 publikacji..

prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworskawspółprzewodnicząca Komisji – polityk społeczny i gerontolog społeczny. Kierownik Katedry Metodologii Badań nad Polityką Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, członkini Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna, teoria i metodologia polityki społecznej, służby społeczne, kwestie społeczne. Autorka ponad 180 publikacji naukowych; między innymi pierwszego w Polsce podręcznika gerontologii społecznej (Podstawy gerontologii społecznej – razem z Piotrem Błędowskim i Małgorzatą Dzięgielewską) oraz monografii pt. Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”.

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – jest absolwentką Instytutu Anglistyki UW, emerytowana nauczycielka akademicka, starszy wykładowca języka angielskiego w Szkole Języków Obcych UW. W latach 2010-2017 p.o. dyrektor SzJO UW. W 1992 r. współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 1994-2004 przewodnicząca zarządu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz osób chorych i ich rodzin. Współpracuje z europejską i światową federacją organizacji alzheimerowskich (Alzheimer-Europe i Alzheimer Disease International). Współautorka pierwszego polskiego poradnika dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera „Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera” i artykułów publikowanych w kwartalniku „Bliżej Alzheimera”.

Irena Wóycicka – jest absolwentką studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL. Współzałożycielka i redaktorka niezależnego dwutygodnika „Robotnik”, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, ekspertka „Solidarności”. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989-1990 doradzała ówczesnemu ministrowi pracy Jackowi Kuroniowi. W latach 1991-1994 była wiceministrem pracy i polityki socjalnej. Od 1997 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie kierowała obszarem badań społecznych. W latach 1998-2001 doradzała ministrowi pracy, zasiadała w Radzie Nadzorczej ZUS. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej. Postanowieniem Od 14 października 2010 roku pracowała na stanowisku Podsekretarza Stanu ds. społecznych, a następnie od 2 września 2013 r. na stanowisku Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

dr prof. WSH Maria Zrałek – profesor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Prowadzi badania w zakresie polityki społecznej. Dorobek naukowy to 8 pozycji zwartych (4 współredakcje), ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą. Jest autorką wielu ekspertyz m.in. dla RPO, RRL, GIG i ROPS w Katowicach. Przewodnicząca O/Katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Jest ekspertem ds. polityki senioralnej w Siemianowicach Śląskich i w Sosnowcu. Członek Metropolitalnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej. Aktywnie uczestniczy w edukacji osób starszych w ramach UTW funkcjonujących na terenie województwa śląskiego.

Małgorzata Żuber-Zielicz – urodzona w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zdobyła maturę i pierwsze doświadczenia harcerskie wraz ze stopniem podharcmistrza. Po studiach na UW od roku 1980 uczyła fizyki w LO im. M. Kopernika w Warszawie. W latach 1986-1991 kształciła nauczycieli i instruktorów harcerskich w SHS „Perkoz” i Centralnej Szkole Instruktorów Harcerskich w Załęczu Wielkim (gdzie była zastępcą komendanta ds. programowych). Za zaadaptowanie dla harcerstwa i upowszechnienie technik psychologii humanistycznej otrzymała Harcerską Nagrodę Myśli Twórczej (1991).W latach 1991-1994 pracowała w szkole przy Ambasadzie RP w Sofii, co pozwoliło poznać problemy Polonii. Od roku 1994 w LO im. Kopernika była koordynatorem programu rozwoju osobistego i społecznego CAS w programie Międzynarodowej Matury (IB), a od roku 1998 także wicedyrektorem szkoły. Jest laureatką nagrody Sapere Auso (2000) i wyróżnienia Prezydenta Warszawy (2002). W latach 2002-2006 jako dyrektor Liceum i Gimnazjum im. S. Batorego w Warszawie wprowadziła klasy z programem IB. W 2005 roku założyła, działające do dziś, Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych (MSU). Napisała wiele tekstów poświęconych harcerstwu i edukacji, a w ostatnim okresie sprawom społecznym. Posiada doświadczenie społeczne w obszarze polityki senioralnej: jest członkinią Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, członkinią Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, wiceprzewodniczącą Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, członkinią Zespołu Redakcyjnego miesięcznika seniorów POKOLENIA, pomysłodawczynią i redaktorką newslettera warszawskich seniorów „Wieści WRS” oraz „Biblioteki WRS”, przewodniczącą Warszawskiej Rady Seniorów od 2018 roku do chwili obecnej. W latach 2006-2018 – była radną m. st. Warszawy, przewodniczącą Komisji Edukacji i Rodziny (później Edukacji), członkinią Komisji Bezpieczeństwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Anna Chabiera – ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2011 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Równego Traktowania, w którym organizuje badania społeczne dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe oraz wyznanie. Ponadto monitoruje politykę państwa w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa oraz prace na forum ONZ związane z przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych, m.in. w 2017 i w 2018 r. reprezentowała Rzecznika Praw Obywatelskich podczas Sesji Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się.

Kinga Dękierowska – jest prawniczką. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Pracuje w Biurze RPO od 1997r, w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Barbara Imiołczykwspółprzewodnicząca Komisji – jest dyrektorką Centrum Projektów Społecznych. Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990 - 94 wiceprezydent Będzina. Posłanka na Sejm II i III kadencji (w latach 1993 - 2001) z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. M.in. przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Od 2001 roku zarządzała założoną przez Jerzego Regulskiego Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Współtwórczyni i realizatorka wielu programów i projektów na rzecz administracji publicznej i organizacji społecznych. Ekspertka samorządowa, doradczyni i trenerka z zakresu planowania i zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od 2011 r. jest zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako koordynatorka ds. komisji ekspertów i rad społecznych przy RPO do 2014 r., w latach 2014 – 2015 r. na stanowisku dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami, a od 2015 r. jest dyrektorką Zespołu Centrum Projektów Społecznych. Odznaczana za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego: m.in.: nagrodą im. Grzegorza Palki (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Oficerskim tego orderu (2009), Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015). Honorowa Obywatelska miasta Sławkowa.

Dorota Siwiec – jest prawniczką, mediatorką. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, pracuje od 2000 roku.

Ewa Tułodziecka-Czapska – jest pracowniczką Centrum Projektów Społecznych, ze stażem pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od sierpnia 1993 r. Sprawy osób starszych pozostają w kręgu zainteresowań od 2011 r. Od maja 2017 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych oraz Rady Senioralnej przy RPO.

Zespoły problemowe:

W ramach Komisji działają zespoły robocze:

  • zespół ds. ochrony zdrowia i opieki długoterminowej,
  • zespół ds. aktywności społecznej osób starszych,
  • zespół ds. osób starszych na rynku dóbr i usług konsumenckich,
  • zespół ds. pracy i zabezpieczenia społecznego.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz