Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa żołnierzy i służb

Problemy związane ze służbą: relacje międzyludzkie, jakość sprzętu, dostępność pomocy itd.

Specyfika służb mundurowych sprawia, że są one instytucjami zhierarchizowanymi, hermetycznymi, o silnych strukturach pionowego podporządkowania. To wszystko sprawia, że  realia służby stwarzają potencjalne zagrożenie naruszania, a nawet łamania wolności i praw.

Problemy dotyczące żołnierzy RPO identyfikuje dzięki kontrolom przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy i funkcjonariuszy. W przypadku skargi wskazującej na nieprawidłowości w służbie Rzecznik może zbadać sprawę na miejscu – nawet bez zapowiedzi. Także w czasie wizytacji prewencyjnych Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur funkcjonariusze jednostek penitencjarnych mogą zgłaszać uwagi dotyczące warunków służby i respektowania praw i wolności.

Liczba wyników: 316