RPO: umożliwić represjonowanym studentom z Białorusi kontynuowanie nauki na polskich uczelniach

Data:
  • Polskie uczelnie solidaryzują się z młodzieżą białoruską - część już stworzyła preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów
  • Uczelnie medyczne zaoferowały jedynie kilka miejsc, co może być niewystarczające wobec studentów, którzy w swej ojczyźnie zostali relegowani lub byli represjonowani w inny sposób
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do prof. dr. hab. Marcina Gruchały, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

W apelu do rządu RP polskie środowisko akademickie dostrzegło, że ofiary represji, takich jak aresztowania, przemoc fizyczna lub ograniczenia praw do studiowania czy pracy w uczelni, powinny móc liczyć na wsparcie państwa polskiego poprzez zapewnienie im dostępu do programów wymiany akademickiej.

M.in. w odpowiedzi na ten apel Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wsparcie stypendialne dla studentów i naukowców z Białorusi. W roku akademickim 2020/2021 Agencja, w ramach działania „Solidarni ze studentami”, przyznaje stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia na polskich uczelniach.

Zadowalające jest, że polskie uczelnie, na których Białorusini stanowią drugą co do liczebności grupę studentów-obcokrajowców, solidaryzują się z młodzieżą białoruską ze względu na aktualną sytuację w ich kraju i oferują pomoc.

Niemniej jednak tylko część polskich uczelni we własnym zakresie stworzyła preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów.

A jak należy wnosić z doniesień medialnych i sygnałów docierających do Rzecznika, uczelnie medyczne, które podjęły się takiego wsparcia, zaoferowały im jedynie kilka miejsc na prowadzonych studiach. Powoduje to trudności w znalezieniu uczelni, które byłyby gotowe ich przyjąć. Rodzi to obawy RPO o niewystarczające zapewnienie potrzeb tej grupy studentów. A nierzadko byli oni w swej ojczyźnie relegowani lub represjonowani w inny sposób.

- Samemu będąc adresatem apeli środowiska białoruskich emigrantów, pozwalam sobie zasygnalizować Panu Przewodniczącemu jeden z ich problemów, licząc na podjęcie mieszczących się w państwa mocy działań służących jego rozwiązaniu – napisał Maciej Taborowski, zastępca RPO.

Rzecznik jednocześnie zapewnia o gotowości podjęcia interwencji u właściwych władz w celu wprowadzenia niezbędnych zmian likwidujących ewentualne bariery przyjmowania białoruskich studentów na polskie uczelnie medyczne.

V.7014.17.2021

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-06-04 09:58:32
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski