Jak pomagać Białorusinom w podejmowaniu studiów w Polsce. Rzecznik do KRASP

Data:
  • Obywatele Białorusi chcący studiować w Polsce, którym wygasł certyfikat CT, muszą wrócić do swego kraju, aby go przedłużyć – dla wielu uczelni jest on bowiem warunkiem rekrutacji
  • Tymczasem obecna sytuacja na Białorusi wielu osobom uniemożliwia taki powrót
  • RPO prosi Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich o rozważenie możliwości wprowadzenia alternatywnych wymagań rekrutacyjnych  

Polskie uczelnie solidaryzują się z młodzieżą białoruską - część już stworzyła preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów. W apelu do rządu RP polskie środowisko akademickie dostrzegło, że ofiary represji, takich jak aresztowania, przemoc fizyczna lub ograniczenia praw do studiowania czy pracy w uczelni, powinny móc liczyć na wsparcie państwa polskiego poprzez zapewnienie im dostępu do programów wymiany akademickiej.

A Rzecznik Praw Obywatelskich występował wcześniej do KRASP  w sprawie organizacji kursów językowych dla migrantów z Białorusi. Inicjatywa ta spotkała się z szerokim odzewem środowiska akademickiego, o czym świadczą kolejne pisma wpływające do Biura RPO.

Teraz RPO zwraca uwagę przewodniczącego KRASP na kolejną zgłoszoną Rzecznikowi sprawę dotyczącą zasad rekrutacji obywateli Białorusi na uczelnie polskie. Niektóre  z nich wymagają od kandydatów z Białorusi przedłożenia certyfikatu CT. Certyfikaty te są ważne przez okres dwóch lat.

W sytuacji, gdy certyfikat utraci ważność, kandydat musi udać się na Białoruś w celu odnowienia go (tj. ponownego zdania egzaminów państwowych). Z uwagi na napiętą sytuację na Białorusi kandydaci na studia nie mają obecnie możliwości odnowienia ważności certyfikatu żądanego w procesie rekrutacji na studia.

Rzecznik prosi prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o rozważenie możliwości wprowadzenia alternatywnych wymagań rekrutacyjnych dla obywateli Białorusi, umożliwiających im wzięcie udziału w rekrutacji na studia bez konieczności powrotu na Białoruś w celu przedłużenia ważności certyfikatu CT - np. przez wprowadzenie egzaminów wstępnych dla kandydatów.

VII.7033.33.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-06-24 09:46:04
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-06-29 10:21:38
Operator: Łukasz Starzewski