Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nierówne szanse dziewcząt i chłopców starających się o przyjęcie do liceum lotniczego w Dęblinie. Wyjaśnienia MON

Data:
  • W naborze do pierwszej klasy liceum lotniczego w Dęblinie liczbę miejsc dla dziewcząt ograniczono do 5
  • Aby się dostać, musiały one też uzyskać więcej punktów niż chłopcy
  • Może to świadczyć o nierównym traktowaniu dziewcząt i chłopców ubiegających się o przyjęcie  
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministerstwo Obrony Narodowej o wyjaśnienie  przyczyny tego zróżnicowania
  • AKTUALIAZACJA: Limit 5 miejsc dla dziewcząt określono z powodu ograniczonych warunków lokalowych budynku szkoły, które są poprawiane – odpowiada resort
  • Wymóg przedstawienia pozytywnej opinii lekarza ginekologa wynika zaś z konieczności wykonania pełnej diagnostyki i określenia ponad wszelką wątpliwość zdolności do szkolenia lotniczego

Do RPO docierają informacje mogące świadczyć o problemie z zapewnieniem równego traktowania dziewcząt i chłopców w rekrutacji do pierwszej klasy Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.

Liczbę miejsc dla dziewcząt ograniczono do 5. Wprowadzono też wyższy dla dziewcząt niż chłopców minimalny próg punktowy uprawniający do przyjęcia.

RPO przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania przez organy i instytucje publiczne zakazu dyskryminacji ze względu na płeć i nakazu równego traktowania ze względu na tę cechę.

Prowadzenie szkoły powierzono Ministerstwu Obrony Narodowej. Zastępca RPO Valeri Vachev prosi resort o wskazanie przyczyn ograniczenia do 5 liczby miejsc dla dziewcząt w procedurze naboru i zróżnicowanego (wyższego dla dziewcząt niż dla chłopców) pułapu punktowego, którego przekroczenie uprawniało do przyjęcia.

Prosi również o wyjaśnienie, jakiego rodzaju zaświadczenia od lekarza ginekologa wymagano od kandydatek stawiających się na badania lotniczo-lekarskie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie w ramach procedury rekrutacji do tego liceum.

Odpowiedź Wojciecha Skurkiewicza, sekretarza stanu w MON 

Odpowiadając na pismo z dnia 16 listopada br. (Znak sprawy: XI.800.3.2022.ASZ), dotyczące równego traktowania dziewcząt i chłopców w procesie rekrutacji do pierwszej klasy Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie (OLL) w roku szkolnym 2022/2023, uprzejmie informuję, że limit 5 miejsc dla dziewcząt określony został z powodu ograniczonych warunków lokalowych budynku szkoły. Zarówno szkoła jak i internat liceum w momencie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 znajdowały się w jednym budynku pochodzącym jeszcze z 1980 r., o ograniczonych możliwościach adaptacyjnych. Liczba ta uwzględniała zatem realne możliwości zagwarantowania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole i internacie. Konsekwencją powyższego ograniczenia było również przyjęcie w roku szkolnym 2022/2023 wyższego dla dziewcząt niż dla chłopców pułapu punktowego, przekroczenie którego uprawniało do przyjęcia do klasy pierwszej liceum.

Organ prowadzący OLL, mając świadomość niewystarczających warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, już w 2017 r. rozpoczął realizację inwestycji rozbudowy części dydaktycznej szkoły, którą oddano do użytku we wrześniu 2022 r. Powyższe pozwoliło na przeniesienie do nowej części dotychczasowych sal lekcyjnych, gabinetów i pomieszczeń administracji, zwalniając w starym budynku pomieszczenia i przeznaczając je na pokoje mieszkalne dla uczniów. Dzięki temu kolejnym 5 dziewczętom, które zakwalifikowały się po badaniach lekarskich, ale z powodu limitu nie zostały przyjęte, zaproponowano naukę w pierwszej klasie. Trzy z nich wyraziły chęć edukacji w OLL, zatem z 10 kandydatek 8 uczęszcza do pierwszej klasy liceum.

Jednocześnie Minister Obrony Narodowej zdecydował o podjęciu działania zmierzającego do budowy nowego internatu. Do czasu zakończenia powyższej inwestycji uczniowie zajmować będą dotychczasową lokalizację, co powoduje konieczność niełatwego dostosowania istniejących warunków infrastrukturalnych do liczby kształconych. Niemniej, dzięki przesunięciu części dydaktycznej do nowego budynku podjęto już działania dostosowujące istniejący, stary internat do przyjęcia dziewcząt w kolejnej rekrutacji, bez limitu ze względu na warunki socjalno-bytowe. 

Odnosząc się natomiast do zagadnienia zaświadczeń wymaganych od kandydatek stawiających się na badania lotniczo-lekarskie w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) informuję, że zgodnie z przekazanym stanowiskiem Dyrektor WIML Pani płk dr n. med. Alicji Trochimiuk wymóg przedstawienia pozytywnej opinii lekarza ginekologa (zaświadczenie o braku patologii w obrębie narządu rodnego) wynika z konieczności wykonania pełnej diagnostyki i określenia ponad wszelką wątpliwość zdolności do szkolenia lotniczego.

Jednocześnie nadmieniam, że zakres wszystkich badań lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych wymaganych od kandydatów do OLL opracowany został przez zespół lekarzy specjalistów mających wieloletnie doświadczenie lotniczo-lekarskie, kliniczne oraz orzecznicze. Funkcjonuje on od lat i wiele razy przyczynił się do ujawnienia istniejących chorób u kandydatów, umożliwiając wczesne rozpoczęcie leczenia dziecka, co niejednokrotnie spotkało się z wdzięcznością rodziców.

XI.800.3.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MON 
Operator: Łukasz Starzewski