Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ilu alimenciarzy odbywa dziś karę w Systemie Dozoru Elektronicznego – pyta RPO

Data:
  • Ktoś, kto trafia do więzienia za niepłacenie alimentów, raczej na pewno nadal nie będzie ich płacił
  • Szanse oraz możliwości na to są o wiele, wiele większe, gdy skazany odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego – może wtedy normalnie pracować
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o aktualne dane w tym zakresie

Od 2017 r. art. 209 Kodeksu karnego stanowi, że za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego co najmniej przez trzy miesiące grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności.

Zmiana ta umożliwiła szersze niż dotychczas wykorzystanie Systemu Dozoru Elektronicznego wobec skazanych za te przestępstwa. W swoich wystąpieniach Rzecznicy – Praw Obywatelskich i Praw Dziecka - postulowali jak najszersze wykorzystanie tego systemu.

Działający w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół ds. alimentów interesuje się m.in. stosowaniem nowej treści art. 209 Kk w kontekście wykorzystania SDE. Według danych z sierpnia 2019 r. był on stosowany jedynie wobec 801 osób.

Dyskutowano o tym na posiedzeniu Zespołu 4 lutego 2020 r. By dobrze przeanalizować tę kwestię, postanowiono wystąpić o aktualne dane.

Dlatego zastępczyni RPO Hanna Machińska spytała gen. Pawła Nasiłowskiego, dyrektora Biura Systemu Dozoru Elektronicznego:

  • Ile wniosków skierowano do sądów o zgodę na odbywanie kary z art. 209 Kk w Systemie Dozoru Elektronicznego? Jak one zostały rozpatrzone?
  • Czy można wskazać sądy, które nie wyrażają na to zgody i jak to uzasadniają?
  • Ilu skazanych z art. 209 Kk aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w SDE?

IX.517.1048.2016

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska