Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy zasiłek opiekuńczy po zamknięciu żłobków i przedszkoli przysługuje osobom bezrobotnym – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Czy zasiłek opiekuńczy pobierany ze względu na zamknięcie żłobków i przedszkoli przysługuje również osobom bezrobotnym?

Niestety nie.

Przepisy ustawy covidowej, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), umożliwiają wypłatę rodzicom dzieci do lat 8 dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy nastąpiła konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki do której uczęszcza dziecko albo w okresie niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 (art. 4 ust. 1).

Szczegółowe kryteria wymagane do uzyskania zasiłku opiekuńczego określa art. 32 ustawy zasiłkowej tj. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (Dz.U.2020.870 ze zm.).

Zgodnie z jego treścią zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacjach wymienionych w cytowanym przepisie np. w przypadku zamknięcia żłobka lub przedszkola ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy. Tak więc osoba bezrobotna nie spełnia tego warunku.

Stan prawny na dzień 26 kwietnia  2021 r. 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk