Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy można dostać zasiłek na dziecko, jeśli pracuje się w zawodzie z prawem do przedszkola w pandemii?  - pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pani jest w grupie osób uprawnionych do wysłania dziecka do przedszkola. Jednakże z uwagi na duże zachorowanie w placówce, chce zostać z dzieckiem w domu. Pani pyta czy ZUS może odmówić jej zasiłku opiekuńczego z uwagi na to, że mogła wysłać dziecko do przedszkola?

Do 11 kwietnia 2021 r. czasowo ograniczono funkcjonowanie:

 • form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jednakże dyrektorzy tych placówek (na wniosek zainteresowanych rodziców) mają obowiązek zorganizować  opiekę, zajęcia edukacyjne, opiekuńczo wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Na Infolinię RPO dzwoni wiele osób wykonujących prace uprawniające do zapewnienia ich dzieciom opieki przez placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zdarza się, że informują, iż chcą skorzystać z możliwości zaopiekowania się dzieckiem w domu oraz uzyskać w związku z tym wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z rozmów wynika, że często pracodawcy interpretują przepisy w ten sposób, że skoro rodzic ma możliwość skorzystania z opieki instytucjonalnej dla dziecka, to nie może  pobierać dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Na stronie internetowej ZUS możemy przeczytać jednoznaczną informację (https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-9-listopada/2694352):

„Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.1842 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.561).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.560).

Stan prawny na dzień 07.04.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-04-12 08:07:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk