Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:

3 marca 2011 r. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych zainaugurowała działalność.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.  Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:

 • dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
 • aktywizacja społeczna osób starszych,
 • dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
 • sytuacja osób starszych na rynku pracy,
 • opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
 • relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

Dla zintensyfikowania i lepszej jakości wykonywanej pracy, spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
Działalność Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przekłada się na szereg publikacji książkowych. 

Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.  Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia.  Aktualny skład określa tekst ujednolicony zarządzenia Nr 27/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, uwzględniający zmiany wprowadzone przez zarządzenie Nr 13/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Skład Komisji - stan na 18 marca 2019 r.

 

 • dr Rafał Bakalarczyk – doktor nauk o polityce publicznej. Zajmuje się polityką społeczną, a zwłaszcza polityką senioralną, opieką długoterminową, wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz skandynawskim modelem dobrobytu. Autor książki pt. „Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych w Polsce. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003-2015”, napisanej na podstawie obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej (2017) pod kierunkiem prof. R. Szarfenberga przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik m.in. Fundacji Naukowej Norden Centrum, Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a, Czasopism „Nowy Obywatel”, „Magazyn Kontakt” oraz „Laboratorium Więzi”. Współautor publikacji RPO „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania” w ramach której przygotował rozdział poświęcony wsparciu osób starszych w Szwecji. Członek Rady Programowej fundacji senioralnej „Zaczyn” i członek redakcji wydawanego przez nich eksperckiego czasopisma „Polityka senioralna”.

 • prof. dr hab. Barbara Bień – kieruje Kliniką Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii w woj. podlaskim; Jest również członkiem International Association for Gerontology and Geriatrics, European Academy for Medicine of Ageing; Autorka około 200 publikacji naukowych z dziedziny gerontologii i geriatrii.

 • prof. dr hab. Piotr Błędowski – pełni funkcje dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej oraz kierownika Zakładu Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog, autor około 200 publikacji i uczestnik wielu badań empirycznych. W latach 2007-2012 kierował interdyscyplinarnym badaniem pt. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce” (PolSenior). Jest współautorem (razem z B. Szatur-Jaworską i M. Dzięgielewską) pierwszego w Polsce podręcznika z gerontologii społecznej („Podstawy gerontologii społecznej”), a z Z. Szwedą-Lewandowską raportu „Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035”. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

 • Wiesława Borczyk – radczyni prawna, inicjatorka utworzenia i organizatorka Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz jej prezeska (od 2007 r.). Od 2004 r. pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia Sądecki UTW w Nowym Sączu i jest inicjatorką Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawno-organizacyjnych aspektów zakładania oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także jednostek sektora publicznego i prywatnego. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (w 2011 r.).

 • dr med. Jarosław Derejczyk – geriatra, gerontolog. Pracuje w Szpitalu Geriatrycznym im Jana Pawła II w Katowicach. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z geriatrii, wiceprezesa Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce. Jest również członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; członkiem Zespołu ds. Gerontologii przy Ministerstwie Zdrowia. Opublikował kilkadziesiąt prac i kilka rozdziałów książkowych z dziedziny gerontologii społecznej i klinicznej.

 • dr hab. Waldemar Hoff – profesor Akademii Leona Koźmińskiego. W toku swojej kariery zawodowej był zatrudniony m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Państwowej Agencji Atomistyki, Instytucie Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr oraz w StatsPlus. Wykładał prawo europejskie, prawo administracyjne, prawo publiczne gospodarcze, prawoznawstwo, prawo publiczne oraz prawo międzynarodowe. Obecne zainteresowania obejmują ochronę osób starszych, kosmopolityzm prawniczy oraz bezpieczeństwo publiczne.

 • Ewa Kamińska – w latach 2007 – 2014 roku zastępczyni prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej. Zajmowała się zarządzaniem usługami publicznymi oraz nadzorowaniem spraw z zakresu edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Prowadzi specjalistyczne seminaria dla studentów psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Działała między innymi w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku, Zrzeszeniu Organizacji Samopomocowych SUKURS, uczestniczyła w procesie założycielskim Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, była współzałożycielką Forum Pomorskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych, członkiem Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu Monitorująco–Wdrożeniowego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pełniła również funkcję Pełnomocnika Wojewody Pomorskiego ds. Kobiet i Rodziny.

 • prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń – pracowniczka naukowo-dydaktyczna i Kierowniczka Katedry Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jako specjalista z zakresu kinezygerontoprofilaktyki podejmuje działania na rzecz aktywności prozdrowotnej osób starszych. Jest Prezeską Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ oraz UTW AWF i Przewodniczącą Zarządu Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

 • Dagmara Krzesińskaabsolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, prezeska Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Ekspertka w zakresie kampanii medialnych i projektów edukacyjnych odnoszących się do współpracy międzypokoleniowej.

 • Ewa Kulisz – kierowniczka Projektu Kongres „Obywatel Senior” w Parku Śląskim w Chorzowie obejmującego wszystkie aspekty życia osób starszych. Odpowiedzialna za tematykę senioralną w Parku, koordynuje pracę seniorów-wolontariuszy Parkowej Akademii Wolontariatu przy Fundacji Park Śląski. Koordynatorka projektu Gminy Przyjazne Seniorom tworzącego wytyczne, jak poprawiać jakość życia starszych mieszkańców w ich miejscowościach. Członkini zespołu zadaniowego ds. seniorów opracowującego Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Latarnik Polski Cyfrowej – jako wolontariuszka uczy osoby starsze obsługi komputera. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Śląskiej Rady ds. Seniorów.

 • Jacek Kwiatkowski – coach, trener, konsultant w zakresie zarzadzania strategicznego, rozwoju lokalnego, rewitalizacji. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, partycypacji społecznej oraz edukacji, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej, zarządzania kompetencjami. Obecnie pełni funkcję v-ce prezesa Zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa. Współtwórca z ramienia Fundacji MIS i Gminy Iwanowice Spółdzielni Socjalnej „Nad Dłubnią”, w której pełni funkcję zastępcy prezesa zarządu.

 • Joanna Mielczarek – dyrektorka Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”. Liderka m.in. Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku!”. Od 2005 roku zainicjowała oraz koordynowała ponad 30 projektów z obszaru seniorskiego: wolontariatu seniorskiego, profesjonalizacji warsztatu pracy wolontariuszy, wsparcia dla samotnych osób starszych, aktywizowania seniorów, kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych oraz dialogu międzypokoleniowego.

 • prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego. Prowadzi także badania w ramach sieci naukowych Odysseus Academic Network oraz COST – Action for Ageing, jest także członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W latach 2012–2014 r. była desygnowana jako sędzia ad hoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W latach 1999–2004 była członkiem Rady do Spraw Uchodźców I kadencji. Jest autorką prac z zakresu praw człowieka, prawa migracyjnego oraz humanitarnego. Znaczną część jej dorobku stanowią prace dotyczące praw osób starszych.

 • Jarosław Mojsiejuk – prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor w „Cyfrowym Polsacie S.A” Były pracownik naukowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1992-2001 pełnił funkcję dyrektora departamentów i biur w MSW i MSWiA m.in. Departamentu Spraw Obywatelskich i Departamentu Migracji i Uchodźstwa, autor i współautor projektów ustaw związanych m.in. z ochroną informacji oraz ochroną danych; ekspert i uczestnik prac parlamentarnych m.in. w sprawie projektu ustawy o podpisie elektronicznym. Obecnie jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych „Sygnał”.

 • Danuta Parlak – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich (Szkoła Nauk Społecznych przy IFIS PAN, Warszawa); doświadczenie pracy wykładowcy akademickiego oraz pracy psychologa z osobami starszymi. Zainteresowania tematyką starzenia obejmują: poznawcze i społeczne funkcjonowanie osób starszych, w tym przyjmowanie perspektywy i empatia, mowa i komunikacja ludzi starszych, zjawisko ageizmu i dyskryminacji osób starszych. Autorka publikacji w monografiach naukowych oraz czasopismach „Gerontologia polska”, „Praca socjalna”, „tematy”.

 • dr hab. Jolanta Perek-Białas – pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Koordynowała projekty międzynarodowe dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych, godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi (w ramach 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego UE, dla fundacji Volkswagena, Norwegian Council of Research, OECD, Komisji Europejskiej oraz UNECE). Współpracowała jako niezależny ekspert dla AGE PLATFORM EUROPE. Działa w międzynarodowych sieciach naukowych dot. nierównego traktowania osób starszych oraz wykluczenia osób starszych. Współpracuje z Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ m.in. realizując w 2014 roku projekt dot. jakości życia osób starszych.

 • ks. dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła – dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Specjalizuje się w problematyce gerontologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych na rynku pracy oraz problemów seniorów w kontekście przemian społecznych. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki społecznej, rynku pracy, pedagogiki pracy, edukacji, pracy socjalnej i gerontologii w tym szczególnie problematyką przemocy wobec osób starszych, a także badań porównawczych oscylujących wokół problematyki poczucia sensu życia oraz samotności i osamotnienia seniorów.

 • Jolanta Piotrowska – była burmistrz Giżycka (w latach 2002 -2014). Dziennikarka, założycielka i redaktor naczelny jednej z pierwszych gazet lokalnych – „Gazeta Giżycka”. Członkini Kobiecego Forum Samorządowego. Do obszarów zainteresowania zalicza sprawy społeczne w tym problemy osób starszych, niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie sprawowania funkcji burmistrza była inicjatorką wielu projektów na rzecz poprawy sytuacji osób starszych.

 • Krystyna Rawska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe: w zakresie prawa i administracji; działania banków uniwersalnych; zarządzania opieka zdrowotną. Pełniła funkcję radnej w Świętochłowicach, była Prezydentem miasta Świętochłowice, członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Pracuje jako radca prawny w PUP w Opolu. Jest Prezeską UTW w Świętochłowicach.

 • dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – socjolożka, kierowniczka Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Główne działania naukowe, w tym dydaktyczne, obejmują dyscypliny socjologii starości i starzenia się – zwłaszcza problemy szeroko rozumianej aktywności seniorów, socjologii rodziny oraz pracy socjalnej. Ekspercko związana z Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (m.in. projekt „Aktywny senior- najlepszy rzecznik swoich społeczności”), ISP (m.in. projekt „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji ludzi starszych i ich rodzin”). Z BRPO współpracowała przy redakcji raportu RPO „Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką”.

 • dr hab. Barbara Rysz–Kowalczyk – Kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi grupę roboczą Komisji ds. Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

 • Tomasz Schimanek – polityk społeczny, ekspert, trener, doradca organizacji pozarządowych, samorządów i administracji rządowej w zakresie współpracy w realizacji programów społecznych, także w obszarze rynku pracy. Od 10 lat zajmuje się programami aktywizacji zawodowej osób 50+. Autor i współautor wielu artykułów i publikacji poświęconych tej tematyce, m.in. „Unia Europejska dla seniorów”, „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse”, „Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem”.

 • Grażyna Staniszewska – była posłanka na Sejm RP X, I, II i III kadencji, senatorka V kadencji, w latach 2004 - 2009 posłanka do Parlamentu Europejskiego, radna miasta Bielsko-Biała. Pełni funkcję prezeski Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Zainicjowała ogólnopolski programu informatyzacji szkół w 1997 r., przewodniczy Radzie Fundacji Polski Portal Edukacyjny „Interklasa”. Jest założycielką Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, inicjatorką i orędowniczką budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz cyklu Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych. W roku 2011 odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniona także Odznaką Zasłużonej dla Województwa Bielskiego oraz medalem „Za wytrwałość” podziemnej Solidarności Małopolski (w 1988 r.).

 • Małgorzata Stanowska - wiceprezydentka AIUTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku); inicjatorka i koordynatorka wielu projektów międzynarodowych w obszarze kształcenia ustawicznego w programach Grundtvig, Socrates, Erasmus+ oraz RITA. W latach 2011-2016 przewodnicząca społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin. Wykładowczyni i redaktorka publikacji z zakresu edukacji i aktywizacji osób starszych.

 •  dr hab. prof. nzw. UW Zofia Szarota – Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: problemy pedagogiki społecznej, andragogiki i gerontologii społecznej. Redaktorka naczelna półrocznika „Exlibiris Biblioteka Gerontologii Społecznej”, członkini rad i komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, członkini zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Członkini Zarządu Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN kadencji 2016-2020. Członkini różnych gremiów doradczych i eksperckich, w tym Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Popularyzatorka wiedzy w uniwersytetach trzeciego wieku, wykładowczyni pozaformalnego nurtu edukacji dorosłych,. Autorka ponad 130 publikacji.

 • dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska – współprzewodnicząca Komisji – polityk społeczny i gerontolog społecznym. Zatrudniona  w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna, teoria i metodologia polityki społecznej, służby społeczne, kwestie społeczne. Autorka ponad 180 publikacji naukowych; między innymi pierwszego w Polsce podręcznika gerontologii społecznej (Podstawy gerontologii społecznej – razem z Piotrem Błędowskim i Małgorzatą Dzięgielewską) oraz monografii pt. Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”.

 • Hanna Szczeblewska – ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych, trenerka, koordynatorka projektów, doradczyni organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych w obszarze rozwoju lokalnego oraz zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność w organizacjach pozarządowych.

 • dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ – geriatra, Kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Katedrze Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych i ponad 30 popularyzujących zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii i opieki długoterminowej; wiele z nich dotyczy jakości życia oraz zapewnienia jakości opieki nad osobami w starszym wieku. Członkini Zarządu Głównego International Association of Gerontology and Geriatrics - European Region, członkini Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Przewodnicząca oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologii. We współpracy z dr Jarosławem Derejczykiem przygotowała ankietę dotyczącą jakości usług medycznych w Domach Pomocy Społecznej, stanowiącej jeden z elementów wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji z BRPO, zrealizowanych w 2014 r. 

 • Beata Tokarz-Kamińska – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Finansowanych przez Unię Europejską na UW. Autorka programów społecznych i publikacji dotyczących aktywizacji osób starszych, współpracy międzypokoleniowej i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. W latach 2002-2008 prowadziła programy w Akademii Rozwoju Filantropii (m.in. „Atlas Złotego Wieku”, „Łączymy pokolenia”, „STOP dyskryminacji ze względu na wiek”, „Same Plusy. Wolontariat 50+”). Od 2008 r. koordynuje w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” ogólnopolski program dotacyjny „Seniorzy w akcji”, nastawiony na wsparcie liderów 55+ i rozwijanie lokalnych projektów międzypokoleniowych. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO.

 • Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – absolwentka Instytutu Anglistyki UW, nauczyciel akademicki, starszy wykładowca języka angielskiego w Szkole Języków Obcych UW. W latach 2010-2017 p.o. dyrektor SzJO UW. W 1992 r. współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 1994-2004 przewodnicząca zarządu. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz osób chorych i ich rodzin. Współpracuje z europejską i światową federacją organizacji alzheimerowskich (Alzheimer-Europe i Alzheimer Disease International). Współautorka pierwszego polskiego poradnika dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera „Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera” i artykułów publikowanych w kwartalniku „Bliżej Alzheimera”.

 • Irena Wóycicka – absolwentka studiów ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL. Współzałożycielka i redaktorka niezależnego dwutygodnika „Robotnik”, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, ekspertka „Solidarności”. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989-1990 doradzała ówczesnemu ministrowi pracy Jackowi Kuroniowi. W latach 1991-1994 była wiceministrem pracy i polityki socjalnej. Od 1997 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie kierowała obszarem badań społecznych. W latach 1998-2001 doradzała ministrowi pracy, zasiadała w Radzie Nadzorczej ZUS. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej. Postanowieniem Od 14 października 2010 roku pracowała na stanowisku Podsekretarza Stanu ds. społecznych, a następnie od 2 września 2013 r. na stanowisku Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 • dr prof. WSH Maria Zrałek – profesor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, gdzie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. Prowadzi badania w zakresie polityki społecznej. Dorobek naukowy to 8 pozycji zwartych (4 współredakcje), ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą. Jest autorką wielu ekspertyz m.in. dla RPO, RRL, GIG i ROPS w Katowicach. Przewodnicząca O/Katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Członkini Komisji Eksperckiej ds. Polityki Senioralnej w Siemianowicach Śląskich. Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku województwa Śląskiego. Współpracuje w zespole eksperckim w Regionalnym Centrum Analiz i Planowania Strategicznego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w opracowaniu założeń dla gminnego modelu świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych.

 • Anna Chabiera – ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Równego Traktowania, w którym zajmuje się organizacją badań społecznych dotyczących dyskryminacji. W szczególności monitoruje całościową politykę państwa odnoszącą się do starzenia się społeczeństwa.

 • Kinga Dękierowska – prawniczka,  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Pracuje w Biurze RPO od 1997r w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 • Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca Komisji –  dyrektorka Centrum Projektów Społecznych. Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990 - 94 wiceprezydent Będzina. Posłanka na Sejm II i III kadencji (w latach 1993 - 2001) z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności. M.in. przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Od 2001 do 2011 roku zarządzała założoną przez Jerzego Regulskiego Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Współtwórczyni i realizatorka wielu programów i projektów na rzecz administracji publicznej i organizacji społecznych. Ekspertka samorządowa, doradczyni i trenerka z zakresu planowania i zarządzania strategicznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od 2011 r.  zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako koordynatorka ds. komisji ekspertów i rad społecznych przy RPO do 2014 r., w latach 2014 – 2015 r. na stanowisku dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami, a od 2015 r.  dyrektorka Zespołu Centrum Projektów Społecznych. Odznaczana za zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego: m.in.: nagrodą im. Grzegorza Palki (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Oficerskim tego orderu (2009), Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015). Honorowa Obywatelska miasta Sławkowa.

 • Magdalena Kuruś – prawniczka, ukończyła UMCS w Lublinie (specjalizacja w zakresie prawa unijnego). Obecnie pełni funkcję zastępczyni dyrektorki w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Współautorka wielu opracowań dotyczących prawa antydyskryminacyjnego, w tym raportów w ramach serii RPO Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka. Prawami osób starszych zajmuje się od 2008 r., kiedy w Biurze RPO powołano pierwszy Zespół ekspercki zajmujący się tą problematyką.

 • Dorota Siwiec – prawniczka, mediatorka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, pracuje od 2000 roku.

 • Ewa Tułodziecka-Czapska – pracuje w Centrum Projektów Społecznych, ze stażem pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od sierpnia 1993 r. Sprawy osób starszych pozostają w kręgu zainteresowań od 2011 r. Od maja 2017 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.

Zespoły problemowe:

W ramach Komisji działają zespoły robocze:

 • zespół ds. ochrony zdrowia i opieki długoterminowej,
 • zespół ds. aktywności społecznej osób starszych,
 • zespół ds. osób starszych na rynku dóbr i usług konsumenckich,
 • zespół ds. pracy i zabezpieczenia społecznego.
Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2017-09-25 12:20:10
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-05-27 10:47:55
Operator: AnetaKosz