Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki – minister podziela część wątpliwości RPO, ale nie planuje zmian

Data:

Minister edukacji narodowej zapoznała się z raportem „ Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia”, podsumowującym badania zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie skierowanym do RPO wiceminister Teresa Wargocka podzieliła część sygnalizowanych w raporcie wątpliwości. Jednocześnie zastrzegła, że ministerstwo nie planuje obecnie żadnych zmian w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika świadczą o poprawie w dostępie do lekcji religii mniejszości wyznaniowych oraz lekcji etyki w szkołach, co minister edukacji narodowej przyjęła z satysfakcją. Minister podzieliła przy tym stanowisko RPO, co do niedopuszczalności niektórych praktyk, jak żądanie od rodziców deklaracji o odmowie udziału dziecka w lekcjach religii lub etyki, czy też obciążanie ich zadaniem organizowania takich lekcji pomimo tego, że obowiązek ten spoczywa na szkołach i organach prowadzących.

Minister nie zgodziła się natomiast z postulatem gromadzenia przez resort danych statystycznych uwzględniających liczbę uczniów uczestniczących w lekcjach różnych religii oraz etyki. Zdaniem rzecznika, dane takie pozwoliłyby na bieżącą ocenę dostępności tych lekcji w placówkach oświatowych. Ministerstwo nie podziela też opinii na temat potrzeby wprowadzenia obowiązku informowania rodziców o możliwości zorganizowania w szkole tego typu zajęć.

Sprawa dostępu do lekcji religii i etyki w szkołach pozostaje jednym z priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP