Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Data:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej - w napływających do BRPO skargach podnoszony jest problem dotyczący nieuczestniczenia dzieci w zajęciach z religii.

Skarżący informują, że w przedszkolach i szkołach zdarzają się przypadki żądania od rodziców pisemnych oświadczeń, iż przedszkolak bądź uczeń nie będzie uczestniczył w lekcjach religii. Postępowanie takie narusza obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi składa się oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki. Oświadczenie składane jest raz i nie musi być ponawiane corocznie.

Wyjątkiem od tej zasady jest rezygnacja z nauki religii/etyki. Niedopuszczalne jest także wpisywanie nieobecności na zajęciach uczniom, których rodzice nie złożyli ponownych oświadczeń w sprawie nauki religii. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. Domaganie się od rodziców, by składali oświadczenie, iż ich dziecko nie będzie uczestniczyć w lekcjach religii może być odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na przekonania religijne bądź bezwyznaniowość.

Może być także uznane za naruszenie Konstytucji, która w przepisie art. 53 ust. 7 stanowi, iż nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznaniowych.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk