Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja w dostępie do nauczania innych religii poza religią katolicką oraz do lekcji etyki

Data:

Zrealizowana propozycja badania

Cel badawczy:

Cel badawczy wszystkich proponowanych tematów można określić jako podjęcie kroków (na podstawie gruntownej analizy zarówno obowiązującego prawa, jak i praktycznych sposobów jego realizacji), zmierzających do skutecznego przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji we wskazanych obszarach. Celem badań (uwzględniających również standardy międzynarodowe, w tym orzecznictwo międzynarodowych organów kontrolnych przestrzegania praw człowieka) powinno być wskazanie konkretnych postulatów zmian prawa i praktyki.

Uzasadnienie:
W Polsce problem dostępu do nauczania religijnego innego niż katolickie zarysowuje się przede wszystkim na tle braku dostępności do alternatywnych form edukacji religijnej czy wyznaniowej, m.in. w postaci lekcji religii. Do dziś dnia nie został wykonany, w wymiarze praktycznego dostępu do lekcji etyki, wyrok ETPCz w sprawie Grzelak p. Polsce. Warto jednocześnie przeanalizować zagadnienie dostępu do nauczania religii lub wyznań innych niż katolicyzm (np. Judaizm, Islam), badając kwestię możliwej dyskryminacji w tym zakresie. Sygnalizowany problem jest najczęściej podejmowany przez prasę i organizacje pozarządowe, jednak dotychczasowe badania nad nim nie przyniosły satysfakcjonującego rozwiązania w wymiarze prawa i praktyki. Należy podkreślić, iż problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, które ze względu na nieuczęszczanie na lekcje religii katolickiej i wyznawanie innej religii, do nauki której nie mają dostępu, narażone stają się na gorsze, dyskryminujące traktowanie również wewnątrz środowiska szkolnego.


Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk