Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat: Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii przez dzieci wierzące, praktykujące i uczestniczące w lekcjach religii. Z tego, co wiemy o psychologii dzieci, można się domyślać, że takie zjawisko istnieje, ale nic nie wiadomo na temat jego skali. Doniesienia o pojedynczych przypadkach są często uogólniane, jak sądzę bezzasadnie. Gdyby dyskryminacja tego rodzaju istniała, i gdyby jej zakres był duży, byłby to ważny i jak dotąd niemal niedostrzegany problem społeczny.

Cel badawczy: ogólna diagnoza sytuacji. Czy wśród dzieci istnieje dyskryminacja na tle religijnym i światopoglądowym i jaki ma zakres.

Uzasadnienie: Naszym zdaniem, jak dotąd poświęca się za mało uwagi dyskryminacji wśród dzieci, bez względu na jej przesłanki czy tło. Tymczasem w tej grupie wiekowej dyskryminacja jest często szczególnie okrutna i traumatyczna dla ofiar, co ma oczywiście wielki wpływ na kształtowanie się osobowości, emocjonalności i postaw społecznych dzieci z obu skonfliktowanych grup: dyskryminowanych i dyskryminujących.

Towarzystwo Humanistyczne

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk