Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni

 • Jak racjonalnie planować zagospodarowanie przestrzeni, aby uniknąć szkód dla środowiska i ludzi
 • W jaki sposób zapobiegać złym lokalizacjom uciążliwych inwestycji (na przykład powstawaniu gigantycznych ferm w sąsiedztwie domów)
 • Co powinno decydować o lokalizacji ponadlokalnych inwestycji do celów publicznych
 • Jak zapewnić mieszkańcom większy wpływ na gospodarowanie przestrzenią, która jest naszym wspólnym dobrem, a nie tylko sumą terenów stanowiących własność poszczególnych podmiotów

Tymi dylematami i problemami będzie się zajmowała Komisja Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni powołana przez rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka.

Podstawowym zadaniem Komisji jest zaproponowanie rozwiązań integrujących zadania dotyczące ochrony klimatu z planowaniem przestrzennym. Artykuł 74 Konstytucji RP jednoznacznie określa, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które mają zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Kluczowe dla ochrony klimatu jest oczywiście ograniczenie emisji CO2. Jednak wpływ na klimat, w tym na ochronę zasobów wody słodkiej, mają także ingerencje w przestrzeń. Każda zmiana w wykorzystaniu naszego otoczenia oddziałuje bowiem na klimat, czasem pozytywnie, ale najczęściej negatywnie. Stąd niezbędne jest podporządkowanie rozstrzygnięć w planowaniu przestrzennym wymogom ochrony klimatu.

Inauguracja działalności – 13 stycznia 2022 r.

Skład Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni

Skład Komisji określa zarządzenie Nr 50/2022 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni 

 1. Patryk Białas - jest prawnikiem, aktywistą miejskim i liderem kampanii na rzecz sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Kieruje stowarzyszeniem BoMiasto. Jest wiceprezesem Kongresu Ruchów Miejskich, krajowym koordynatorem polskich liderów Climate Reality Project oraz jednym z założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Jest również dyrektorem Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach. Działa również jako animator Laudato si w Światowym Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM) i członek zarządu Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Przez lata kierował kampanią Czyste Powietrze w Katowicach i Katowickim Alarmem Smogowym. Pracował na rzecz rozwoju regionalnego, komercjalizacji i transferu technologii. Interesuje się zieloną i cyfrową transformacją, poprawą jakości powietrza, ochroną klimatu, odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną budynków. Od 2018 roku działa jako radny miasta Katowice.
 2. Zbigniew Bohdanowicz - absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz Wydziału Psychologii SWPS, obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej dotyczącej społecznych i energetycznych wyzwań wynikających ze zmiany klimatu. Od 2019 roku zajmuje się rozwojem edukacji klimatycznej na UW, w roku akademickim 2019/20 był członkiem Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego ‘Uniwersytet Warszawski dla klimatu’, powołanego przez Rektora UW. Jest współautorem i jednym z redaktorów naukowych podręcznika Klimatyczne ABC, wydanego przez Wydawnictwa UW w otwartym dostępie. Realizuje szkolenia i wykłady dotyczące społeczno-ekonomicznych aspektów zmiany klimatu oraz jest autorem publikacji naukowych. Zatrudniony w Ośrodku Przetwarzania Informacji, w Laboratorium Interaktywnych Technologii, gdzie jest zaangażowany w projekt z programu H2020 UE dotyczący transformacji energetycznej w UE. Posiada bogate doświadczenie w pracy komercyjnej, w zakresie marketingu strategicznego oraz badań rynkowych, zdobyte w pracy w agencjach badawczych oraz kierując działem badawczym w dużej korporacji.
 3. Janusz Buszkowski - adwokat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego, organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Florydy. Prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w Warszawie. Od 2018 r. współpracuje z Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w sprawach dotyczących ochrony klimatu, środowiska i energetyki. Wcześniej pracował w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (i innych ministerstwach), gdzie zajmował się m. in. legislacją w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz Banku PKO BP.
 4. Arkadiusz Chęciński - absolwent  administracji publicznej. W 2006 r. został radnym Rady Miejskiej w Sosnowcu, a w grudniu 2010 r. jej  przewodniczącym. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko I zastępcy Prezydenta Sosnowca. Od czerwca 2013r. zasiadał w zarządzie województwa śląskiego.  W grudniu 2014 roku został wybrany na urząd Prezydenta Sosnowca. Cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. 21 października 2018 roku w I turze wyborów prezydenckich ponownie wybrany na kolejną kadencję.  Reprezentuje Sosnowiec w Związku Miast Polskich, Śląskim Związku Gmin i Powiatów a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 5. Robert Dziwiński - prawnik. W latach 1987 - 1994 pracownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, od 1994r. do 2007r. – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a od 2007r. do 2015r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Od 2016r. właściciel firmy DEDAL KONS.RD, specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (2012 -2016), uczestnik zespołu rządowego przygotowującego reformę administracyjną państwa (1997 – 1998), współautor projektów ustaw: Prawo budowlane (1994), o zagospodarowaniu przestrzennym (1994), o szczególnych zasadach odbudowy i remontów obiektów budowlanych zniszczonych i uszkodzonych w wyniku powodzi (1997 i 2001), o wyrobach budowlanych (2003).
 6. Michał Federowicz - socjolog, prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w IFiS PAN. Główne zainteresowania badawcze obejmują różne pola przemian instytucjonalnych transformującego się społeczeństwa. W latach 1999-2016 kierował polską częścią badań PISA/OECD. W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją. W latach 2009-2017 jako lider interdyscyplinarnego programu badawczego Entuzjaści edukacji kierował Instytutem Badań Edukacyjnych. W latach 2017-2021 dyrektor Graduate School for Social Research IFiS PAN. Członek redakcji kwartalnika Polish Sociological Review (2000-2011), redaktor naczelny kwartalnika Edukacja (2012-2018). Najnowsza publikacja: ‘Relational Goods versus Technology in Education’, w: Relational Reason, Morals, and Sociality, E. Hałas, A. Manterys (red.), Berlin 2021: Peter Lang.
 7. Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o. – miejskiej spółki, która jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wdraża w Gdańsku małą retencję miejską jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. techniczno-operacyjnych w GIWK sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całokształt spraw technicznych właściciela gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Jako pełnomocnik ds. realizacji projektu nadzorował realizację inwestycji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego i kolejnych jego etapów. Przez całą karierę zawodową związany ze sprawami wodociągów, kanalizacji, gospodarki wodnej. Ukończył Wydział Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration.
 8. dr hab. inż. Renata Giedych
 9. dr Justyna Glusman
 10. dr Marcin Gubała
 11. Marlena Happach - Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, odpowiada za politykę przestrzenną Warszawy, w tym za nowe studium oraz plany miejscowe, a także za dialog na temat wizji miasta prowadzony m.in. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. Architektka i urbanistka, w latach 2012–2016 wiceprezes, a następnie prezes Oddziału Warszawskiego SARP. Wcześniej założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego ODBLOKUJ.
 12. dr Aleksander Jakubowski - radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim, tam też pracuje naukowo jako adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji. Pełni również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Zespołu Badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności WPiA UW oraz Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych XI kadencji. Współpracuje z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Stypendysta i kierownik grantów Narodowego Centrum Nauki. Jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 13. Stanisław Jastrzębski - absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Ukończył wyższe studia specjalistyczne w zakresie polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej oraz Studia Podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Somiance. Od roku 1986 był kierownikiem Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Długosiodle. Jednocześnie pełnił funkcję Wiceprezesa Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.  W roku 1990 rozpoczął prywatną praktykę lekarską     w Lecznicy dla Zwierząt w Długosiodle, piastując jednocześnie stanowisko Prezesa Wojewódzkiego Samorządu Lekarskiego Województwa Ostrołęckiego. W latach 1998 -2002 był Starostą Powiatu Wyszkowskiego. Od 2002 roku piastuje funkcję Wójta Gminy Długosiodło. Współpracuje ze Związkiem Gmin Wiejskich RP  pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Związku. Doświadczony urzędnik i aktywny samorządowiec.
 14. dr arch. Tomasz Jeleński - nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (1997); doktorat z Architektury i Urbanistyki uzyskał na Politechnice Krakowskiej (2006). Stypendysta Ministra Kultury (2003) i Ministerstwa Nauki (2004). Absolwent (2005), wieloletni wykładowca i trener letniej akademii Challenges of Sustainable Development in Poland (AGH, Fundacji Sendzimira i University of Florida). Absolwent Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej (ESSCA, 2016). W 2004-05 visiting tutor w Welsh School of Architecture na Cardiff University. Od 2007 adiunkt i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast” na PK (od 2016). Członek Rady Fundacji Sendzimira, Ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i Fundacji MiLA w dziedzinach zrównoważonego rozwoju przestrzennego, planowania i partycypacji. Od 2012 przewodniczący polskiej Kapituły INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism), od 2019 przewodniczący (Chair) INTBAU College of Chapters. Autor nagradzanych projektów oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zrównoważonej urbanistyki. Naukowo zajmuje się w problematyką zarządzania rozwojem miast, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, jakości środowiska zbudowanego, mitygacji zmian klimatu oraz metod partycypacyjnych w praktyce projektowej i planistycznej.
 15. Ryszard Kowalski - przewodniczący Komisji - ekonomista, praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. polityki przestrzennej i mieszkaniowej. W latach 1986-2001 w polskiej bankowości, w tym w pracach Zespołu dot. Reformy Systemu Bankowego, jako doradca Prezesa NBP Przez dwa lata przewodniczący Komitetu Finansowania Nieruchomości przy Związku Banku Polskich. Społeczny doradca wicepremiera L. Balcerowicza.  W latach 2002 -2020 Prezes Zarządu Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa. Przewodniczący (powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju) zespołu, który przygotował założenia reformy systemu planowania przestrzennego. Przewodniczący Rady Wyrobów Budowlanych - organu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 16. dr Artur Kozioł - doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Pracę doktorką obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2006 r. burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.  W latach 1994-1998 – radny Rady Miejskiej w Wieliczce. W latach 1998-2002 – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od  2002 roku do wyboru na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka pracował w Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna – najpierw na stanowisku specjalisty ds. nowych produktów, później kierownika działu planowania i analiz, a od roku 2006 – dyrektora ds. ekonomicznych.
 17. Małgorzata Kwiędacz-Palosz
 18. dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ – profesor w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Jest autorką i/lub redaktorką przeszło stu prac z zakresu prawa administracyjnego traktujących w szczególności o prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym, w tym kilkunastu opracowań książkowych. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie pracy w firmie deweloperskiej, w której kierowała działem przygotowania inwestycji. 
 19. Robert Mikulski - ekspert z zakresu prawnych aspektów sharing, cubscribtion & circular economy, startupów (fintech) oraz rozwiązań i regulacji prawnych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz energetycznych a w szczególności w OZE i wodór. Radca prawny, od 21 lat Partner Zarządzający w Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy. Doradca Zarządu WeSub, Członek Zarządu BioForum, partner Arboretum, członek Warszawskiego Klubu Rotariańskiego. Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących rozwoju energetyki, jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór. Doświadczenie zdobywał także w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów i wielu podmiotach gospodarczych działających w Polsce, w tym w zarządach i radach nadzorczych spółek. Jest współautorem wielu aktów prawnych, a także autorem licznych publikacji w gazetach i serwisach branżowych.
 20. Katarzyna Niemier - studentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Była członkinią alternatywnej, aktywistycznej delegacji na COP26 w Glasgow, działa przy formowaniu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jest zorientowana na sprawiedliwość klimatyczną i najbardziej skupia się na społecznym wymiarze kryzysu klimatycznego. Nieraz wykazuje się dawką niepoprawnego optymizmu, w jej słowniku nie istnieje sformułowanie 'nie da się'. Dla przyjemności studiuje, z poczucia obowiązku jest aktywistką. W wolnym czasie gra w tenisa i codziennie marzy o wyprawie do stacji polarnej UAM na Spitsbergen, aby badać zachwycające ją lodowce.
 21. dr Piotr Otawski - radca prawny, dr nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w centralnych organach administracji rządowej Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, instytucjach międzynarodowych - przewodniczący biura i grupy roboczej Konwencji o ocenach oddziaływaniach na środowisko w kontekście transgraniczny – Konwencja z Espoo, szkołach wyższych - adiunkt na wydziale prawa i administracji  UAM w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oraz prowadząc praktykę prawnicza w  kancelarii prawnej w której jest partnerem. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawa ochrony środowiska oraz procesu inwestycyjnego.
 22. dr inż. arch. Łukasz Pancewicz – urbanista, nauczyciel akademicki na Wydziale Politechniki Gdańskiej, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów. W ramach A2P2 stosuje narzędzia współprojektowania i partycypacji dla tworzenia nowych fragmentów miasta, projektowania usług i analizy danych. W swojej praktyce zajmuje się projektami urbanistycznymi (m.in. Stocznia Cesarska w Gdańsku, Stare Świdry, Port Praski w Warszawie, Estakady i Kwartał Klimatyczny w Krakowie), przestrzeni publicznych (Abrahama w Gdyni, Plac Wolności w Łodzi, Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej), usług (system roweru publicznego w GZM). Wcześniej pracował jako konsultant i urzędnik, m.in. pracując w łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Stażował w Massachusetts Institute of Technology. Publikuje teksty o tematyce miejskiej m.in. dla miesięcznika Architektura-Murator, Architektura i Biznes, Autoportret, Nowy Obywatel, Zawód: Architekt, Przegląd Komunalny. Członek TUP i ISOCARP".
 23. dr hab. Arkadiusz Ptak - absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1999 r.). Doktor habilitowany nauk politycznych (2017 r.). Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (2021 r.). Od 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (wcześniej przez 12 lat zastępca burmistrza) oraz Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2007-2012 naukowo związany był z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy lokalnej, rywalizacji wyborczej, kapitale społecznym, rozwoju lokalnym i regionalnym oraz peryferyjności obszarów miejskich.
 24. prof. dr hab. Maciej Sadowski - klimatolog. Pracuje naukowo w dziedzinach: hydrometeorologia, klimatologia, polityka ochrony klimatu. W Instytucie Ochrony Środowiska pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Współpracy Międzynarodowej i Kierownika Zakładu Ochrony Klimatu. Od wielu lat działa na rzecz ochrony klimatu, uczestniczy w pracach prestiżowych instytucji, korporacji, organizacji międzynarodowych i krajowych. Był członkiem Rady Programowej Climate Institute w Waszyngtonie oraz jednym ze współautorów wynegocjowanej w 1992 r. Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Przez kilka kadencji był członkiem Biura Konferencji Stron Konwencji. I został uznany przez Sekretariat Konwencji za zasłużonego dla Konwencji   Profesor Maciej Sadowski kierował międzynarodowym zespołem merytorycznym podczas 14 sesji Konferencji Stron Konwencji (w grudniu 2008 r. w Poznaniu). Prof. Maciej Sadowski jest znanym popularyzatorem zagadnień zmian klimatu poprzez media.
 25. Jakub Sokołowski - doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat pracuje w sektorze energetycznym. Od 2018 r. ekonomista w Instytucie Badań Strukturalnych, gdzie zajmuje się badaniami nad społecznymi konsekwencjami transformacji energetycznej. Autor wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa energetycznego wykorzystanego w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. oraz definicji ubóstwa energetycznego w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST poświęconej ubóstwu energetycznemu w Europie oraz zespołów do spraw wykluczenia energetycznego powołanych przy ministerstwie energii (2018), przedsiębiorczości i technologii (2019) oraz klimatu i środowiska (2020).
 26. dr inż. Marzena Suchocka - architekt krajobrazu, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Trener i egzaminator Instytutu Drzewa, kursu na Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w IRMIR. Trener Kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT w Warszawie. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich. Autorka metodyki podstawowej diagnostyki drzew opracowanej w ramach programu Drogi dla Natury, realizowanego w ramach programu Live przez Fundację Ekorozwoju. Udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej. Autorka serii monografii o ochronie drzew w procesie inwestycyjnym: „Organizacja robót na terenach zadrzewionych”, „Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, Inżynieryjne metody sadzenia, ochrony i poprawy warunków wzrostu drzew miejskich” (IGPIM 2016, Warszawa). Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeux, Hamburg, Kornwalia, skąd sprowadzała dobre praktyki. Uczestniczyła w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a Synthesis.
 27. Dariusz Supeł - sekretarz Komisji
 28. Jacek Szymankiewicz - prawnik, doświadczony pracownik administracji publicznej. W latach 1997-2009 w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, następnie od 2009 do 2014 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2014r. Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ds. Rozwoju. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, w tym gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i przygotowania procesu inwestycyjnego. Entuzjasta konsultacji i partycypacji społecznej w samorządzie. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
 29. Tomasz Tosza - zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, politolog o specjalności samorządowej, reportażysta, felietonista, w Urzędzie Miejskim w Jaworznie od 2003 roku odpowiadał za przebudowę układu drogowego miasta i wdrażanie Vision Zero. Był kierownikiem kluczowych projektów inwestycyjnych miasta. W zarządzie dróg zajmuje się poza BRD przestrzeniami publicznymi. W 2018 roku odebrał nagrody "Partner bezpieczeństwa ruchu drogowego" dla siebie i dla MZDiM. W 2020 roku Komisja Europejska nominowała Jaworzno do Pierwszej Europejskiej Nagrody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wykładowca BRD na Politechnice Podlaskiej. W latach 2020-21 konsultant Krajowej Polityki Miejskiej. Obecnie jest kierownikiem projektu realizacyjnego adaptacji Jaworzna do zmian klimatycznych.
 30. dr Tomasz Tratkiewicz
 31. dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Zakładu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej w Katedrze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Uniwersytet w Białymstoku). Promotor w trzech zakończonych przewodach doktorskich. Członek organizacji naukowych w tym m.in. od 2003 r. Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz od 2013 r. - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor/współautor ponad 120 publikacji naukowych. Uczestnik setek konferencji naukowych. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim. Był zatrudniony przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, pracował nad planami zagospodarowania przestrzennego kraju. Kierował Departamentem Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, wdrażał program PHARE. Doradzał ministrowi rozwoju regionalnego. Od 2011 r. członek Europejskiego Komitetu Regionów, organu doradczego UE, koordynator grupy European Alliance w Komisji ECON. W 2011 r. wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia, w podejmowanej z pożytkiem dla kraju, pracy zawodowej i społecznej.
 32. Dorota Zmarzlak - jest wójtem Gminy Izabelin od listopada 2018 roku. Startowała z własnego komitetu „Mieszkańcy Razem”. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego oraz studiowała w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, członkiem zarządu Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski” oraz członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na Mazowszu. Jest również członkiem założycielem Instytutu Myśli Liberalnej oraz członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych. Przed objęciem stanowiska Wójta Gminy założyła i zarządzała przez 20 lat jedną z wiodących agencji komunikacji zintegrowanej w Polsce 24/7 Communication. Była członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Założycielka i animatorka jednej z warszawskich Kooperatyw Spożywczych - Kooperatywy Na Zdrowie.
Liczba wyników: 4