Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dofinansowanie NGO-sów pomagającym osobom w kryzysie bezdomności. Wystąpienie do MRiPS

Data:
  • Od 2006 r. prawie niezmieniona pozostaje wysokość środków przekazywanych organizacjom pozarządowym w ramach rządowego programu „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym"
  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Do RPO wpłynął list otwarty Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności do MRiPS ws. finansowania pomocy osobom w kryzysie bezdomności przez rząd. Federacja wskazuje na wysokość środków przeznaczanych na roczną alokację dla organizacji pozarządowych w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Wysokość ta pozostaje prawie niezmieniona od 2006 r.

Innym problemem, przedstawionym przez Federację, jest obowiązek rozliczania zadań dodatkowych czy też wynikających z programu „Pokonać bezdomność" w terminie rocznym, czyli do końca danego roku kalendarzowego.

Z odpowiedzi Ministerstwa dla Federacji wynika, że programy z obszaru pomocy społecznej w zakresie bezdomności ogłaszane na przestrzeni niemal 20 lat miały charakter jedynie uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność podmiotów uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Z przedstawionych przez Ministerstwo wyliczeń wynika, że corocznie przekazywane są dodatkowe środki na Program z obszaru pomocy społecznej w zakresie bezdomności i średnio wynoszą około 5 mln zł rocznie. 

Przedstawione wyliczenie nasuwa pytanie, czy wysokości przyznawanych środków nie można podwyższyć o kwotę średniorocznej wysokości środków dodatkowych. W ocenie Rzecznika wpłynęłoby to na szerszy wymiar udzielanej pomocy, jak i pełne wykorzystanie przyznawanych środków na powyższy program.

Problem konieczności zwiększenia środków budżetowych przeznaczanych na roczną alokację w ramach programu „Pokonać bezdomność” przedstawiono na posiedzeniu Komisji Ekspertów RPO ds. Przeciwdziałania Bezdomności  19 maja 2023 r. Komisja stoi na stanowisku, że program wymaga zmian, które umożliwiałyby pełniejsze prowadzenie zadań, w tym wieloletnich, przez organizacje pozarządowe.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o stanowisko Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

III.7065.85.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiPS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski