Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dofinansowanie NGO-sów pomagających osobom w kryzysie bezdomności. Odpowiedź MRiPS

Data:
  • Od 2006 r. prawie niezmieniona pozostaje wysokość środków przekazywanych organizacjom pozarządowym w ramach rządowego programu „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym"
  • Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  • AKTUALIZACJA: W trwającym planowaniu budżetu na przyszłe lata Ministerstwo bierze pod uwagę możliwość zwiększenia kwoty na realizację Programu, jednakże na chwilę obecną nie może zagwarantować, jakimi środkami finansowymi resort będzie realnie dysponował - głosi odpowiedź 

Do RPO wpłynął list otwarty Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności do MRiPS ws. finansowania pomocy osobom w kryzysie bezdomności przez rząd. Federacja wskazuje na wysokość środków przeznaczanych na roczną alokację dla organizacji pozarządowych w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Wysokość ta pozostaje prawie niezmieniona od 2006 r.

Innym problemem, przedstawionym przez Federację, jest obowiązek rozliczania zadań dodatkowych czy też wynikających z programu „Pokonać bezdomność" w terminie rocznym, czyli do końca danego roku kalendarzowego.

Z odpowiedzi Ministerstwa dla Federacji wynika, że programy z obszaru pomocy społecznej w zakresie bezdomności ogłaszane na przestrzeni niemal 20 lat miały charakter jedynie uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności, a także charakter wspierający działalność podmiotów uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Z przedstawionych przez Ministerstwo wyliczeń wynika, że corocznie przekazywane są dodatkowe środki na Program z obszaru pomocy społecznej w zakresie bezdomności i średnio wynoszą około 5 mln zł rocznie. 

Przedstawione wyliczenie nasuwa pytanie, czy wysokości przyznawanych środków nie można podwyższyć o kwotę średniorocznej wysokości środków dodatkowych. W ocenie Rzecznika wpłynęłoby to na szerszy wymiar udzielanej pomocy, jak i pełne wykorzystanie przyznawanych środków na powyższy program.

Problem konieczności zwiększenia środków budżetowych przeznaczanych na roczną alokację w ramach programu „Pokonać bezdomność” przedstawiono na posiedzeniu Komisji Ekspertów RPO ds. Przeciwdziałania Bezdomności  19 maja 2023 r. Komisja stoi na stanowisku, że program wymaga zmian, które umożliwiałyby pełniejsze prowadzenie zadań, w tym wieloletnich, przez organizacje pozarządowe.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o stanowisko Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

Odpowiedź Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRiPS

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 czerwca  br. w sprawie zwiększenia środków finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym realizującym działania w ramach Programu „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” ogłaszanego rokrocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz w kwestii realizacji w ramach ww. Programu projektów wieloletnich informuję, że w trwającym aktualnie planowaniu budżetu na przyszłe lata Ministerstwo bierze pod uwagę możliwość zwiększenia kwoty na realizację ww. Programu, jednakże na chwilę obecną nie może zagwarantować jakimi środkami finansowymi Resort będzie realnie dysponował.

W odniesieniu do uefektywnienia wskazanego wyżej Programu poprzez wprowadzenie projektów wieloletnich Ministerstwo jest obowiązane do podtrzymania swojej wcześniejszej decyzji. Takie działanie nie wynika z braku chęci współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy też nie braniu pod uwagę zgłaszanych przez nie potrzeb, ale z przepisów, w tym zawartych w ustawie o finansach publicznych, których Resort jest zobligowany przestrzegać.

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" finansowany jest  w ramach  dotacji celowych, które mogą być planowane w ustawie budżetowej jedynie na dany rok budżetowy. Dlatego też nie ma możliwości ustanowienia ww. Programu  w charakterze programu wieloletniego.

III.7065.85.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MRiPS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski