Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Getin Noble Bank nie wykonuje orzeczeń ws. unieważnienia kredytów frankowych. RPO interweniuje w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Data:
  • Według skarg obywateli Getin Noble Bank S.A nie wykonuje prawomocnych orzeczeń  dot. unieważnienia umowy o kredyt frankowy
  • Zastępca RPO Valeri Vachev prosi o stanowisko prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotra Tomaszewskiego

Ludzie skarżą się, że spotykają się z odmową wykonania prawomocnego orzeczenia po wygranym procesie sądowym i unieważnieniu zawartej z Getin Noble Bank S.A umowy kredytu hipotecznego indeksowanego albo denominowanego we franku szwajcarskim.

W ocenie wnioskodawców, trudno zgodzić się ze stanowiskiem, że w związku z procesem przymusowej restrukturyzacji, bank jest zwolniony całkowicie z obowiązku wykonania orzeczenia.  Innym zgłaszanym problemem jest kwestia nierespektowania przez Getin Noble Bank S.A. postanowień sądów o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorców - powodów w sporach frankowych, polegających na zawieszeniu spłaty rat kredytu. 

W takich sprawach Getin Noble Bank S.A. - działający przez administratora ustanowionego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - powołuje się na art. 135 ust. 1 i 4 ustawy o BFG, zgodnie z którymi postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu oraz w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego.

Powstaje jednak poważna wątpliwość wobec literalnego brzmienia tych przepisów -  czy mogą być podstawą odmowy wykonania przez stronę procesu zapadłych już wobec niej, a niebędących w trakcie procedowania, prawomocnych orzeczeń sądowych w przedmiocie zabezpieczenia oraz zasądzenia. Zgodnie z art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wiążą one nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej.

V.7100.6.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski