Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska wzięła udział w 16. Europejskiej Konferencji Azylowej

Data:

19 września 2022 r. zastępczyni RPO Hanna Machińska wzięła udział w 16. Europejskiej Konferencji Azylowej „Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: przełom czy ślepy zaułek?” zorganizowanej przez Polską Radę Ekumeniczną, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Komisję Kościołów ds. Migrantów w Europie i Diakonię Niemiecką.

W konferencji uczestniczyli przedstawicie kościołów z całej Europy. Oprócz dyskusji na temat położenia uchodźców w Europie, roli Polski w reagowaniu na obecny kryzys i wartościach kształtujących postawy europejskich społeczeństw w zakresie pomocy uchodźcom i migrantom, uczestnicy konferencji wzięli udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi oraz Strażą Graniczną na granicach Polski i Białorusi oraz Ukrainy.

Hanna Machińska uczestniczyła w dyskusji panelowej na temat obecnej sytuacji i wyzwań związanych z przyjęciem uchodźców w Polsce. Przedstawiła doświadczenia i problemy uchodźców zgłaszane do RPO, takie jak ich trudne położenie na rynku mieszkaniowym czy przeszkody napotykane przy załatwianiu spraw urzędowych, np. w związku z rozliczaniem podatków i uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności.

Rzeczniczka wskazała również działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz osób dotkniętych kryzysem migracyjnym na granicy Polski i Białorusi. Opowiedziała o wizytacjach pracowników BRPO w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i napotykanych tam problemach m.in. związanych z niewystarczającym wsparciem psychologicznym dla cudzoziemców. Przedstawiła również raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i wystąpienie RPO do prezesów sądów okręgowych wskazujące na niedopuszczalność kierowania do tych ośrodków np. rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży. Hanna Machińska zwróciła również uwagę na potrzebę zmiany praktyki służb chroniących polską granicę państwową, a w szczególności zaniechania stosowania procedury pushback.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-10-20 15:13:40
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-10-21 10:11:50
Operator: Maciej Kuczyński