Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja Komisarz Praw Człowieka Rady Europy i przedstawicieli RPO na granicy polsko-białoruskiej

Data:

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović oraz przedstawiciele Biura RPO przeprowadzili 16 i17 listopada 2021 r. wizytację w rejonie przygranicznym, w pobliżu granicy polsko – białoruskiej. Wizytacja związana była z trwającym na granicy kryzysem humanitarnym, dramatyczną sytuacją osób, które przekraczają granicę w sposób nieuregulowany, sytuacją aktywistek i aktywistów niosących pomoc potrzebującym oraz wyzwaniami, jakie w obecnej sytuacji stoją przed Strażą Graniczną.   

Wizytujący (zastępczyni RPO Hanna Machińska oraz komisarz Dunja Mijatović, towarzyszący jej doradcy Christian Mommers i  Andrzej Mancewicz oraz przedstawiciele Biura RPO Marcin Sośniak i Przemysław Kazimirski) odwiedzili placówki SG w Michałowie i Narewce, rozmawiali z komendantami tych placówek i funkcjonariuszami SG pełniącymi w nich służbę. Spotkali się także z przebywającymi tam cudzoziemcami – rodzinami z Iraku, wśród których większość stanowiły dzieci (najmłodsze liczyło 4 miesiące). Hanna Machińska i Dunja Mijatowić odwiedziły też szpital w Hajnówce, w którym świadczona jest pomoc osobom zatrzymanym przez SG po przekroczeniu granicy. Spotkały się również z przebywającymi tam cudzoziemcami. 

Przedstawiciele Biura RPO razem z Komisarz Praw Człowieka Rady Europy i jej zespołem spotkali się także z aktywistkami i aktywistami, przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz mieszkankami i mieszkańcami przygranicznych miejscowości, którzy od miesięcy angażują się w pomoc migrantom przekraczającym granicę RP, niejednokrotnie ratując im życie, pomagając przetrwać w trudnych warunkach, a także przyjmując rolę pełnomocników w postępowaniach toczących się przed polskimi organami. Jedno z takich spotkań odbyło się w punkcie humanitarnym, utworzonym w Michałowie przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy we współpracy z władzami gminy Michałowo, Biurem RPO i PCK. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Owsiak z zespołem WOŚP. Wcześniej Zastępczyni RPO i Komisarz Praw Człowieka RE uczestniczyły w sesji Rady Miejskiej w Michałowie i spotkały się z burmistrzem gminy Markiem Nazarko. 

Podczas pobytu w rejonie przygranicznym przedstawiciele Biura RPO otrzymali informację o odnalezionych w lesie cudzoziemcach – dwóch osobach z Afganistanu i czworgu Etiopczykach – którzy, obecnym na miejscu wolontariuszom z organizacji pomocowych, zgłaszali chęć pozostania w Polsce i ubiegania się tutaj o ochronę międzynarodową. Zespół Biura razem z Komisarz Praw Człowieka i jej doradcami udał się na miejsce a po przyjeździe Straży Granicznej obserwował czynności podejmowane przez funkcjonariuszy.  Wszyscy cudzoziemcy pozostali w Polsce a Rzecznik Praw Obywatelskich będzie monitorował dalsze postępowania prowadzone wobec cudzoziemców. 

Wizytacja zakończyła się spotkaniem delegacji z komendantem Podlaskiego Oddziału SG gen bryg. SG Andrzejem Jakubaszkiem.  W spotkaniu wzięli także udział RPO Marcin Wiącek oraz jego zastępca Maciej Taborowski.            

    

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska