Urząd ds. Cudzoziemców: nikt w ośrodkach dla cudzoziemców nie jest zarażony koronawirusem

Data:
  • Żadna z osób znajdujących się w 10 ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce nie jest podejrzana o zarażenie koronawirusem
  • W ośrodkach wprowadzono niezbędne środki bezpieczeństwa związane z epidemią COVID-19

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner odpowiedział RPO nt. sytuacji związanej z epidemią, w odniesieniu do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony w Polsce.

Już od 31 stycznia 2020 r. kiedy Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego, Urząd rozpoczął działania by jak najlepiej zabezpieczyć zarówno pracowników, jak i mieszkańców ośrodków przed ewentualnym zarażeniem COVID-19. Zapewniono pracownikom dostateczną liczbę środków ochrony osobistej (maski, rękawiczki jednorazowe, a w uzasadnionych przypadkach - kombinezony do ochrony biologicznej i gogle ochronne).

We wszystkich 10 ośrodkach stosowana jest procedura postępowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz systemu alertów sanitarno-zakaźnych dla osób tam przebywających.

Według stanu na 19 marca 2020 r. żaden z cudzoziemców objętych przez Urząd opieką socjalną i medyczną nie jest podejrzany o zarażenie koronawirusem. Nikt nie jest objęty kwarantanną. Żadna osoba przebywająca na terenie ośrodków dla cudzoziemców, zatrudniona przez Urząd, przez operatora medycznego lub przez firmę zewnętrzną - według dostępnej wiedzy - nie wykazuje objawów zarażenia koronawirusem.

Opieka medyczna dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony na terytorium RP jest jednakowa dla cudzoziemców i dla obywateli polskich, włączając podstawową opiekę medyczną, diagnostykę, opiekę specjalistyczną, szpitalną, kalendarzowe szczepienia ochronne dzieci. Beneficjenci pomocy socjalnej i opieki medycznej zapewnianej przez Urząd objęci są takimi samymi zasadami w kwestii sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, potwierdzenia zarażenia, izolacji, czy kwarantanny.

Urząd realizuje stale procedury ochrony epidemiologicznej, zakładające dokładną kontrolę stanu zdrowia cudzoziemców przekraczających granice Polski i ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Wszystkie ośrodki dla cudzoziemców są przygotowane do ewentualnej izolacji. W każdym ośrodku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do izolacji i obserwacji cudzoziemców, a mieszkańcy mogą liczyć na konsultację lekarską w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na możliwość zakażenia.

Wszystkie ośrodki wyposażono  w płyny dezynfekcyjne - ogólnodostępne, usytuowane przy wejściu do budynku. Pracownicy Urzędu zachowują maksymalne środki ostrożności w kontaktach bezpośrednich i komunikacji. Przemieszczanie się poza miejscem pracy i kontakty bezpośrednie zostały ograniczone do sytuacji niezbędnych.

Do minimum ograniczono wejścia do ośrodków. Wstrzymanie wejść dotyczy:

  • pracowników zleceniobiorców realizujących zajęcia języka polskiego, zajęcia edukacyjno-adaptacyjne oraz zajęcia świetlicowe,
  • podmiotów/osób, których podstawą wejścia na teren ośrodka jest okazanie zgody na wejście wydanej przez Szefa Urzędu w związku z prowadzonymi zajęciami/aktywnościami,
  • cudzoziemców objętych pomocą socjalną innych niż mieszkańcy ośrodka.

Wyjątek stanowią cudzoziemcy otrzymujący świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów pobytu poza ośrodkiem, ale korzystający z opieki medycznej na terenie danego ośrodka.

Urząd przygotował na podstawie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia oraz European Asyium Support Office własny materiał informacyjnoedukacyjny na temat właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz objawów, na jakie należy zwracać uwagę. Materiał ten wraz z instrukcją mycia rąk został przetłumaczony na języki: angielski, rosyjski i ukraiński i rozesłany do wszystkich ośrodków.

Od 16 marca br. do odwołania Urząd ds. Cudzoziemców wstrzymał bezpośrednią obsługę klientów. Wizyta osobista w urzędzie będzie możliwa jedynie w sprawach absolutnie niezbędnych tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Klienci urzędu proszeni są (na stronie internetowej urzędu) o kontakt pisemny (drogą pocztową i mailową) lub telefoniczny.

XI.543.17.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-03-23 16:25:20
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-14 10:08:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk