Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W jakim języku może być wynik testu na COVID do pokazania na granicy? - pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Czy wynik negatywnego testu na covid przy wjeździe do Polski powinien zostać przetłumaczony na język polski?

Wynik testu powinien być po polsku lub po angielsku.

Od 23 stycznia 2021 r. z obowiązku odbycia kwarantanny granicznej zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (§ 3 ust. 2 pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316 ze zm.). Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby powinny przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub w języku angielskim (§ 3 ust. 3 pkt 7 rozp.RM).

Odpowiedzi na przedstawione zagadnienie należy poszukiwać w oparciu o regulacje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia), dalej jako „rozp.RM”.

(stan prawny na 19.02.2021 r.)

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozp.RM, do 28 lutego 2021 r., co do zasady osoba przekraczająca granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE, jest obowiązana:

  • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej stosowne informacje (m.in. o adresie miejsca, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu),
  • odbyć kwarantannę, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Więcej informacji na temat rodzajów testów diagnostycznych, które są honorowane przez Inspekcję Sanitarną można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego6.

Można również skorzystać z infolinii Straży Granicznej tel. + 48 22 500 40 00 oraz +48 22 500 41 49 (w godz. 9.00-16.00).

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk