Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Działania RPO ws. zwalczania ryzyka handlu ludźmi wśród uchodźców z Ukrainy. Marcin Wiącek pisze do Liudmyly Denisovej

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Komisarz Parlamentu Ukrainy ds. Praw Człowieka swe działania dla zminimalizowania niebezpieczeństwa handlu ludźmi, grożącego przybywającym do Polski obywatelkom i obywatelom Ukrainy
  • Wskazał, że dotychczas nie było sygnałów o konkretnych przypadkach, które wymagałyby interwencji RPO

Marcin Wiącek zapewnia Liudmylę Denisovą, że zna takie niebezpieczeństwo. Dlatego pracownicy Biura RPO od początku agresji Rosji w Ukrainie, wizytując przejścia graniczne oraz punkty recepcyjne dla uchodźców, zwracali szczególną uwagę na podejmowane przez władze samorządowe oraz służby państwowe działania przeciw handlowi ludźmi. Dotychczas nie było sygnałów o konkretnych przypadkach, które wymagałyby interwencji RPO. Jeśli Pani Rzecznik dysponowałaby takimi informacjami, to Marcin Wiącek prosi o ich przekazanie.

Przypomina, że 4 marca 2022 r., skierował wystąpienie do wojewodów w sprawie uwzględnienia szczególnej sytuacji kobiet i dziewcząt, które są większością wśród osób szukających w Polsce schronienia. Zwracał uwagę na obowiązek władz zapewnienia ochrony ich praw przed wszelkimi naruszeniami - zwłaszcza w postaci przemocy ze względu na płeć, włącznie z przemocą seksualną, a także na konieczność dostępu w punktach recepcyjnych do odpowiedniego wsparcia: prawnego, psychologicznego i medycznego dla kobiet i dziewcząt, zwłaszcza z doświadczeniem przemocy. Apelował też, aby w działaniach pomocowych władzy oraz wolontariatu zwracano szczególną uwagę na potencjalne ryzyko wystąpienia naruszeń praw i wolności kobiet i dziewcząt opuszczających Ukrainę.

W odpowiedzi RPO dostał informacje, że uwagi te udostępniono m.in. w poszczególnych punktach recepcyjnych oraz przekazano do gmin i powiatów z wnioskami o podjęcie stosownych działań, zwłaszcza co do odpowiedniego wsparcia prawnego, psychologicznego i medycznego.

Z kolei w wystąpieniu z 8 kwietnia 2022 r. RPO zwrócił uwagę pełnomocnikowi rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy na konieczność skutecznego przeciwdziałania i penalizowania przestępstwa handlu ludźmi, którego ofiarami mogą się stać napływające do Polski kobiety i dziewczęta znajdujące w sytuacji kryzysowej. Podkreślił niezbędność przygotowania i stosowania w służbach MSWiA odpowiednich wytycznych i informacji dla funkcjonariuszy, a także rozważenia podjęcia współpracy z organizacjami wyspecjalizowanymi w przeciwdziałaniu zjawisku handlu ludźmi i udzielaniu wsparcia jego ofiarom.

Ponadto Zastępczyni RPO, we współpracy z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, przeprowadziła szkolenie w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi dla  wolontariuszy udzielających pomocy uchodźcom w punktach recepcyjnych.

Marcin Wiącek wyraża nadzieję, że te działania przyczynią się do zmniejszenia ryzyka handlu ludźmi wobec uchodźczyń i uchodźców. Zapewnił o zachowaniu najwyższej staranności w dalszych czynnościach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia osobom  przybywającym z Ukrainy do Polski.

RPO  dziękuję też za wyrazy uznania za dotychczasową działalność w związku z sytuacją w Ukrainie. 

XI.0720.1.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski