Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Zerowy” PIT dla pracujących seniorów. RPO sygnalizuje problemy MF 

Data:
  • Ludzie skarżą się na konstrukcję nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy "Polskiego Ładu"
  • Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego
  • Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniono od osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie uwzględniono osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury
  • Ponadto zbyt wąski jest krąg osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów - wskazują skarżący 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Jarosława Szatańskiego o  stanowisko, także pod kątem zasadności dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych.

Do BRPO wpływają skargi dotyczące konstrukcji nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy reformy Polskiego Ładu. Chodzi o tzw. zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Przepis stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z zasiłku macierzyńskiego, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł  - pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),
  • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
  • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

Głównym zarzutem podnoszonym przez skarżących jest okoliczność, że ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nie uwzględniając jednocześnie osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury. Obywatele nie rozumieją, dlaczego ta grupa została pominięta. Podnoszą, że problem dotyczy nie tylko osób pracujących w służbach mundurowych, ale także tych, których aktywność zawodowa miała miejsce w wyjątkowo szkodliwych warunkach.

Kolejną kwestią, na którą zwracają uwagę skarżący, jest problem zbyt wąskiego kręgu osób uprawnionych do zwolnienia pod kątem źródła uzyskiwanych przychodów. Nowa regulacja obejmuje bowiem osoby uzyskujące przychody z szeroko rozumianego stosunku pracy, umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz działalności gospodarczej, wyłączając pozostałe źródła, przykładowo umowy o dzieło.

V.511.509.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-11-24 14:50:58
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-12-01 06:59:51
Operator: Łukasz Starzewski