Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 67 - Prawo do zabezpieczenia społecznego

  1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.
  2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.

CO TO ZNACZY?

Podmiotem prawa do zabezpieczenia społecznego jest obywatel Polski. Adresatem obowiązków, które z niego wynikają, są władze publiczne.

Z artykułu tego wynika zatem nakaz ustanowienia systemu zabezpieczenia społecznego i określenia sposobu jego finansowania. Rzeczywisty zakres i formy zabezpieczenia społecznego określi dopiero ustawodawca, który ma dużą swobodę regulacyjną w tym zakresie.

Treścią tego prawa jest zagwarantowanie obywatelom świadczeń na wypadek:

  • niezdolności do pracy ze względu na chorobę,
  • niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego,
  • pozostawania bez pracy nie z własnej woli i nieposiadanie innych środków utrzymania.
Liczba wyników: 366