Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policjanci przywróceni do służby powinni mieć więcej czasu na zgłoszenie gotowości jej podjęcia. RPO prosi MSWiA o zmianę przepisów

Data:
  • Zwolniony policjant ma tylko 7 dni na stawienie się do służby po uprawomocnieniu się wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu z Policji
  • Jeśli w tym terminie nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu
  • Tymczasem policjanci najczęściej nie są w stanie określić daty prawomocności korzystnego dla nich orzeczenia
  • 7-dniowy termin powinien być wydłużony, żeby osoby zainteresowane kontynuowaniem służby w Policji powinny mieć realną możliwość wyrażenia swojej woli
  • AKTUALIZACJA: MSWiA informuje, że w ocenie Policji termin na zgłoszenie przez przywróconego do służby policjanta gotowości do niezwłocznego jej podjęcia jest terminem optymalnym, który w odpowiedni sposób zapewnia gwarancje poszanowania słusznych praw przywracanych funkcjonariuszy Policji, a jednocześnie uwzględnia słuszny interes społeczny (interes służby)

RPO Marcin Wiącek prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego o rozważenie zmiany przepisów, w celu wzmocnienia ochrony przywracanych do służby policjantów.

Do Rzecznika zwracają się policjanci, którzy po przywróceniu do służby nie byli w stanie jej kontynuować. Problem wynika z tego, że nie zgłosili gotowości niezwłocznego jej podjęcia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Chodzi o orzeczenie sądu administracyjnego uchylające decyzję o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości.

Orzeczenia sądów administracyjnych uchylające decyzję o zwolnieniu stanowią podstawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne. Jeśli jednak zwolniony policjant w ciągu 7 dni od przywrócenia do służby nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia, to stosunek służbowy ulega rozwiązaniu.

Rzecznik zwraca uwagę, że w przepisach przyjęto domniemanie oraz fikcję prawną, że policjant zna treść wyroku uchylającego decyzję o zwolnieniu ze służby oraz wie, że musi zgłosić gotowość jej podjęcia w ciągu 7 dni.

W skargach wpływających do BRPO wskazuje się tymczasem, że policjanci najczęściej nie są w stanie określić daty prawomocności tego orzeczenia. Zwłaszcza jeśli zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. A data prawomocności zależy od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem obu stronom postępowania.

Co więcej zarządzenie stwierdzające tą prawomocność zostaje w większości przypadków wydane po jego faktycznym uprawomocnieniu się. W konsekwencji policjant może dowiedzieć się o uprawomocnieniu się orzeczenia, już po upływie 7 dni od daty tej prawomocności.

Zdaniem Rzecznika okres na zgłoszenie gotowości podjęcia służby może być, bez uszczerbku dla interesu służby, wydłużony. Dzięki temu osoby zainteresowane kontynuowaniem służby w Policji będą miały realną możliwość podjęcia decyzji czy chcą służbę kontynuować czy nie.

W związku z tym RPO prosi ministra spraw wewnętrznych i administracji o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, w celu wzmocnienia ochrony przywracanych do służby policjantów.

WZF.7043.133.2021
 

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi ponowne wystąpienie i odpowiedzi MSWiA
Operator: Krzysztof Michałowski