Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zbyt wąski katalog podmiotów podlegających finansowaniu w ramach ulgi sponsoringowej. Polski Ład. RPO do MKiDN

Data:
  • W ramach Polskiego Ładu przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowej ulgi, jeśli sponsorują działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury wpisane do rejestru Ministra Kultury
  • W skargach do RPO obywatele zwracają uwagę, że nie obejmuje to innych organizacji zaangażowanych w działalność kulturalną, takich jak organizacje pozarządowe czy agencje artystyczne
  • Ulgą objęte jest też finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne, ale już nie przez placówki niepubliczne
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi resort kultury o stanowisko co do zasadności rozszerzenia kręgu podmiotów, których wsparcie zasługuje na uwzględnienie w kontekście korzystania z ulgi sponsoringowej

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi związane z tzw. ulgą sponsoringową. Chodzi o wprowadzoną w Polskim Ładzie, dodatkową ulgę dla podmiotów gospodarczych, które sponsorują działalność kulturalną, sportową czy naukową. 

Skarżący wskazują na zbyt wąski katalog podmiotów podlegających finansowaniu w zakresie dotyczącym działalności kulturalnej.

Na czym polega ulga sponsoringowa?

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. ulga sponsoringowa jest skierowana do podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przewiduje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przepisów wynika, że za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej oraz działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Wątpliwości skarżących

Preferencją nie zostały objęte inne organizacje realizujące społeczną odpowiedzialność biznesu i zaangażowane w działalność kulturalną, takie jak organizacje pozarządowe czy agencje artystyczne.

Skarżący wskazują, że w ostatnich latach podmioty te stały się bardzo sprawnym organizatorem wielu festiwali, konkursów i koncertów. Wyrażają jednocześnie obawę, że nowe przepisy mogą spowodować odwrót sponsorów od działań organizowanych przez agencje i organizacje pozarządowe do tych przygotowywanych przez instytucje kultury. Tym samym stwierdzają, że instytucje kultury wpisane do oficjalnego rejestru, będą w lepszej sytuacji niż instytucje, które w takim rejestrze nie widnieją.

Skarżący zwracają też uwagę, że ulgą objęte jest finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Z tego zakresu wyłączone zostały placówki niepubliczne.

Jak poinformowało Rzecznika Ministerstwo Finansów, na etapie prac koncepcyjnych obszary wsparcia w ramach ulgi sponsoringowej zostały wskazane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Z tego powodu Biuro RPO zwraca się do resortu kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o stanowisko co do zasadności rozszerzenia kręgu podmiotów, których wsparcie zasługuje na uwzględnienie w kontekście korzystania z ulgi.

V.511.358.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski