Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek na Gali Pracodawców Pomorza o społecznej i obywatelskiej roli pracodawców

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w dorocznej Gali Pracodawców Pomorza, która odbyła się 2 czerwca 2023 r. w Gdańsku. W wystąpieniu mówił o społecznej i obywatelskiej roli pracodawców oraz problemie ageizmu w zatrudnieniu i niezadowalającym poziomie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Marcin Wiącek docenił i pogratulował przedsiębiorcom Pomorza przyjęcia „Kodeksu Odpowiedzialności Obywatelskiej Pracodawcy”, w którego preambule wskazano, że „Jako społeczeństwo potrzebujemy odpowiedzialnego i zaangażowanego biznesu. Potrzebujemy jego solidarności, wsparcia, uważności, empatii – nieobojętności. Potrzebujemy tego jako społeczeństwo. I potrzebuje tego polska demokracja.”

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że uprawnienia kontrolne Rzecznika obejmują także podmioty nadzorujące określone sektory gospodarki (tzw. regulatory rynku), które są odpowiedzialne za przestrzeganie prawa przez przedsiębiorców w poszczególnych branżach. Podkreślił przy tym, że inicjatywy zmierzające do poszanowania praw człowieka w szeroko rozumianych relacjach biznesowych są zbieżne z ideą instytucji Ombudsmana i stanowią cenne uzupełnienie realizowanej przez niego misji.

Mówił m.in. o dążeniu do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, prawie do godności, prawie do równego traktowania, do czystego środowiska, czy do edukacji. Zaznaczył, że mieści się w tym również przeciwdziałanie przemocy, wykluczeniu i skrajnemu ubóstwu. Celem zaś jest sprawiedliwość społeczna. - Do wszystkich tych wartości i zasad nawiązuje Kodeks etyczny przyjęty przez ludzi biznesu z Pomorza - zauważył Rzecznik.

Mówiąc o sprawach, z którymi zwracają się do Rzecznika obywatele Marcin Wiącek wskazał na zagadnienia związane ze środowiskiem pracy, które wymagają podjęcia działań w najbliższej przyszłości.

Jednym z takich zidentyfikowanych przez na nas problemów są przejawy ageizmu. Utrudniają one pracownikom z długim stażem kontynuowanie kariery zawodowej, a osobom młodym – nabywanie wiedzy i umiejętności od kolegów i koleżanek z większym doświadczeniem. Obie grupy czują się w jakiś sposób pokrzywdzone i dyskryminowane ze względu na wiek.

Zwrócił uwagę na kolejny problem dotyczący wysoce niezadowalającego poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Zauważył, że mimo wielu działań podejmowanych przez pracodawców, rzeczywistość tych osób wygląda źle. Dotyczy to zarówno skali zatrudnienia, jak i braku odpowiednich usprawnień w firmach, w urzędach czy przestrzeni publicznej. - Mamy tu cały czas do czynienia z bolesnym zjawiskiem dyskryminacji i najwyższy czas, aby zmienić ten stan rzeczy – podkreślił.

Przedstawił również problemy związane z niedostatecznym udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych w kontekście dyskryminacji ze względu na płeć oraz z rosnącą liczbą pracowników-migrantów i niedostosowanymi rozwiązaniami proceduralnymi prawnymi w tym zakresie.

Rzecznik zwrócił uwagę, że ponad 60 proc. obywateli wskazuje, iż najczęstszym miejscem, gdzie dotyka ich gorsze traktowanie, jest praca. Badania mówią też o tym, że gorszy, w porównaniu do mężczyzn, status kobiet na rynku pracy skutkuje podejmowaniem przez rodziców decyzji o przyjęciu opieki nad dzieckiem wyłącznie przez matkę.

- Tylko około 17 proc. osób z niepełnosprawnością wynikającą z chorób psychicznych znajduje zatrudnienie. A przecież są wśród nich osoby wysoko wykształcone, utalentowane, gotowe sprostać różnym wyzwaniom – tłumaczył.

- Jako Rzecznik interweniuję w konkretnych sprawach, walczę też konsekwentnie o zmiany w prawie i lepszą edukację. Ale mam świadomość, że realna poprawa stanu rzeczy, taka, którą odczują wszyscy, może nastąpić tylko we współdziałaniu ze środowiskiem pracodawców – powiedział Rzecznik i podkreślił ich wagę, jako podmiotu zmian społecznych i gospodarczych w Polsce.

- To od waszej postawy, waszych wyborów, waszej wewnętrznej busoli moralnej zależy w dużej mierze to, czy nasz świat, nasze życie i praca będą miały bardziej przyjazny i godny charakter.

Kończąc swoje wystąpienie Marcin Wiącek podkreślił, że dbałość o prawa człowieka przynosi dobre owoce, zarówno w sensie społecznym, jak i gospodarczym i zaapelował, żeby robić wszystko, aby tych owoców było jak najwięcej i żeby jak najlepiej służyły ludziom.

Gala Pracodawców Pomorza jest dorocznym wydarzeniem pomorskiego środowiska gospodarczego organizowaną przez „Pracodawców Pomorza” podczas której wręczane są statuetki Pomorski Pracodawca Roku. Otrzymują je przedsiębiorcy, którzy zdobyli silną pozycję rynkową uzyskując jednocześnie dobre wyniki gospodarcze, a w codziennej działalności przestrzegają zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu zapewniając pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji. Gala jest stałym elementem kalendarza spotkań środowiska gospodarczego z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki i kultury.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-06-02 14:24:28
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-06-03 11:59:48
Operator: Krzysztof Michałowski