Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostajesz emeryturę z zagranicy -  nie masz prawa do ulgi dla klasy średniej 

Data:
  • Osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy nie mogą  skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w Polskim Ładzie 
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpiło w tej sprawie do  Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów

Do RPO wpłynęła skarga dotycząca braku możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe z zagranicy oraz uwzględnienia kwoty wolnej od podatku poprzez złożenie oświadczenia PIT- 2A.

Jak wynika z informacji udzielonych skarżącemu przez Biuro Rozliczeń Operacji Banku PKO BP, złożenie oświadczenia PIT-2A (pozwalającego na uwzględnienie kwoty wolnej od podatku) jest możliwe tylko wtedy, gdy świadczenie emerytalno-rentowe z zagranicy jest jedynym przychodem podatnika. 

Ponadto oświadczenie to powinno być złożone przed pierwszą wypłatą emerytury lub renty zagranicznej w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać dochody z tego tytułu.

Skarżącego poinformowano również, że pełne wykorzystanie kwoty wolnej od podatku możliwe będzie dopiero w zeznaniu rocznym PIT za 2022 r. A w zakresie opodatkowania rent i emerytur zagranicznych nie znajdują zastosowania przepisy Polskiego Ładu dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej.

Skarżący czuje się pokrzywdzony nowymi regulacjami, które zamiast być korzystne dla emerytów i rencistów, powodują obniżenie świadczeń emerytalnych - co jest odbierane przez seniorów jako wysoce niesprawiedliwe.

Biuro RPO prosi MF o stanowisko oraz o  poinformowanie, czy prowadzone są prace legislacyjne w celu przyjęcia regulacji, które będą faktycznie korzystne dla emerytów, również tych, którzy otrzymują świadczenia z zagranicy.

V.511.283.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski