Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – RPO upomina się o wykonanie wyroku TK

Data:
Tagi: praca

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zagwarantowania osobom pozostającym w cywilnoprawnych formach zatrudnienia oraz samozatrudnionym możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych.

2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją (sprawa K 1/13). W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał zaznaczył, że podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Definicja pracownika przyjęta w kodeksie pracy jest więc zbyt wąska i nie może być wprost użyta do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych.

Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przedstawienie informacji na temat przewidywanego terminu wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

III.7040.6.2016

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk