Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Powstaną schroniska dla bezdomnych świadczące usługi opiekuńcze – zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Data:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało poszerzenie katalogu placówek dla osób bezdomnych o schronisko z usługami opiekuńczymi. To rozwiązanie powinno przyczynić się do rozwiązania (powstałego  po wejściu w życie art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) problemu braku możliwości udzielania w schroniskach pomocy niesamodzielnym osobom bezdomnym. Ponadto obecnie działające placówki będą miały dodatkowy czas na dostosowanie się do wynikających z przepisów wymogów.

Przewidziany w ustawie termin dostosowania tych placówek do standardów w znacznej części upłynął przed wydaniem rozporządzenia określającego nowe standardy. Brak odpowiedniego czasu na dostosowanie placówek do nowych wymogów w oczywisty sposób stanowił zagrożenie dla sytuacji bytowej osób bezdomnych, które wskutek niedostosowania placówek do nowych standardów mogłyby być pozbawione opieki zapewnianej im do tej pory przez dotychczas funkcjonujące placówki.

Zapowiedź takiej zmiany do nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej znalazła się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Obecnie przepisy ustawy przewidują trzy typy placówek dla bezdomnych: noclegownię, schronisko i ogrzewalnię. Jako odrębna jednostka ma być do nich dodane schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Będzie przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy, ale nie potrzebują usług świadczonych przez placówkę całodobowej opieki (np. dom pomocy społecznej).

Oba te rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Bezdomności, przedstawionym m.in. w wystąpieniach Rzecznika z dnia 11 kwietnia 2016 r. i dnia 17 stycznia 2017 r. i omawianych szeroko na  także  posiedzeniach Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w dniach 25 lutego 2016 r.  i  23 marca 2017 r.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-08-07 12:04:59
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk