Spotkanie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Biurze RPO

Data:

Udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz dystrybucja produktów zgromadzonych przez banki żywności były głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, które odbyło się 25 lutego w Biurze RPO. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje świadczące pomoc bezdomnym zgłaszają zastrzeżenia co do trybu prac nad rozporządzeniami określającymi standardy udzielania schronienia takim osobom. Wskazują przede wszystkim na brak przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi i ekspertami oraz na brak informacji o terminie i długości konsultacji. Do tych zastrzeżeń odniósł się przedstawiciel MRPiPS.

Przedstawiciele banków żywności zwracali uwagę na problemy wynikające z niedostosowania wymogów formalnych do warunków działania tego typu organizacji. Chodzi m.in. o bardzo dotkliwe sankcje grożące za niewłaściwe wypełnienie dokumentacji.

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności zgłosiła postulat, by Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  zagrożeń związanych ze standaryzacją zasad świadczenia pomocy osobom bezdomnym. Ponadto, uczestnicy spotkania uznali za konieczne wypracowanie rozwiązań ułatwiających dostęp organizacji społecznych do produktów zgromadzonych w bankach żywności.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-02-26 14:33:52
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: M@riuszM@slowiecki