Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planowanej standaryzacji usług na rzecz osób bezdomnych

Data:

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich podjęła w dniu 31 marca 2016 r. uchwałę odnoszącą się do prac nad rozporządzeniem wykonawczym do znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. W uchwale tej Komisja zaapelowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedzających wydanie rozporządzenia określającego standardy usług oraz obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska i ogrzewalnie dla osób bezdomnych.

Organizacje społeczne zajmujące się pomocą na rzecz osób bezdomnych wyrażają obawy, że nowe wymogi mogą prowadzić do ograniczenia ich działalności. Dostosowanie już istniejących placówek do nowych standardów może wiązać się z koniecznością podjęcia kosztownych i czasochłonnych działań. Dlatego w ocenie Komisji ważne jest także zapewnienie odpowiedniego poziomu ich finansowania.

Postulat niezwłocznego przeprowadzenia konsultacji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ 36-miesięczny termin na dostosowanie placówek biegnie od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej, co nastąpiło z dniem 5 września 2015 r.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca się o przekazanie informacji dotyczących planowanych w tej sprawie działań resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.
 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-04-14 11:07:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk