Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy pracownik na umowę zlecenie ma szansę na ponowne postojowe? - pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pracownik pubu w Rzeszowie pyta, czy jako osoba świadcząca pracę na umowę zlecenie może kolejny raz otrzymać świadczenie postojowe (raz już miał wypłacane przez 3 miesiące od kwietnia 2020 r.) i w jakiej wysokości?

Odpowiedzi trzeba szukać w „specustawie covidowej” (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,(t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Przepisy pozwalające na ponowną wypłatę świadczenia postojowego wprowadzone zostały nowelizacją z 9 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2255). Dodano tu art. 15zs3, który wszedł w życie 15.01.2021 r.

Zgodnie z nim od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną, umowę o świadczenie usług) mogą wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Należy pamiętać, że złożenie takiego wniosku następuje wyłącznie w drodze elektronicznej (poprzez platformę PUE ZUS).

Należy jednak podkreślić, że o dodatkowe świadczenie postojowe mogą się starać osoby, które otrzymują przychód z umowy cywilnoprawnej z następujących tytułów:

  1. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  3. działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  4. usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  5. usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze świadczenia to:

  • przychód uzyskiwany jest z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułów wymienionych powyżej,
  • osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warto pamiętać, że wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r. do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

W przypadku wydania przez ZUS decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do właściwego sądu, za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. Decyzja odmowna powinna zawierać pouczenie o zasadach wnoszenia odwołania.

Więcej informacji:

Stan prawny na dzień 19.01.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk