Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Pytania na infolinię RPO 800-676-676 dot. spotkań, postojowego i mikropożyczek

Data:

Przedstawiamy kolejne pytania obywateli, które zgłaszane są pod bezpłatnym nr telefonu 800 676 676. Eksperci odpowiadają, podejmują interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne.

Pan pyta o możliwość zorganizowania imprezy w domu oraz spotkania kilku/kilkunastu osób w sprawach zawodowych.

Zgodnie z art. 26 ust. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania  zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
  • imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

W związku  z tym istnieje możliwość zorganizowania zebrania służbowego, które nie jest ograniczone limitem osób. Niemniej jednak należy pamiętać, że takie spotkanie musi mieć charakter wyłącznie służbowy. Zorganizowanie spotkania w innym celu niż służbowe  przy braku limitu osób prowadzi do obejścia prawa. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w przedstawionej sytuacji spotkanie zawodowe  połączone z imprezą w domu, może odbyć się z zachowaniem rygoru wynikającego z pkt 2  art. 26 ust.11 czyli limit 5 osób z wyłączeniem osoby organizującej i  domowników. Natomiast spotkania lub zebrania z celach służbowych i zawodowych  poza miejscem zamieszkania, a w miejscu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych np. w siedzibie spółki, nie są limitowane. Odnośnie zaś  nakazu zakrywania ust i nosa to  do dnia 27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, (o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517), -  w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.(§25 ust. 1 pkt 2 lit. c).  W tym zakresie   ustawodawca uzależnia rygor sanitarny od decyzji pracodawcy. Jeżeli chodzi zaś o rygor sanitarny na spotkaniach w domu, to żaden przepis  nie reguluje tej sytuacji. Biorąc  jednak pod uwagę  fakt, że spotkanie ma mieć  charakter służbowy i   uczestniczą w nim  osoby, które nie są domownikami, a  decyzja dotycząca rygoru sanitarnego  pozostaje w gestii osoby zapraszającej, to ze względów bezpieczeństwa i zminimalizowania rozprzestrzenia się wirusa Covid-19 powinna ona zaproponować uczestnikom używanie maseczek lub przyłbicy jak również zapewnić środki do dezynfekcji rąk.

Stan prawny na 9 grudnia 2020r.

Pani jest emerytką ze świadczeniem, dorabia na umowie zlecenia. W listopadzie była chora na koronawirusa i nie mogła realizować umowy. Pyta, czy może otrzymać świadczenie postojowe za miesiąc listopad. Nie pobierała zasiłku chorobowego z tytułu choroby.

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego rozstrzyga w decyzji ZUS na wniosek uprawnionego. Składany on jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego, a sama okoliczność nabycia uprawnień emerytalnych nie wyłącza możliwości otrzymania świadczenia postojowego. Zgodnie z art. 15zq ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych świadczenie postojowe miało przysługiwać, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Trzeba mieć na uwadze, że świadczenie postojowe nie zastępuje zasiłku chorobowego, a prawodawca uchwalił przepisy dot. świadczenia postojowego w celu przeciwdziałania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w gospodarce wywołanych epidemią COVID-19. Obecnie, po wiosennej transzy wypłat świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, jest skierowany do zainteresowanych nowymi świadczeniami postojowymi art. 15zs1 ww. ustawy:

„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oraz oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego.

5. Minister właściwy do spraw turystyki, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje w roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia.

6. Do dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 15zr ust. 1, 3 i 4, art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zua, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza.”.

Zatem zainteresowane osoby powinny sprawdzić m.in. czy pracują w branżach odpowiadających zakresowi ww. oznaczeń PKD.

Pan jako wspólnik spółki cywilnej , który ma zawieszoną działalność, pyta czy może otrzymać mikropożyczkę z Urzędu Pracy.

Na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.), wprowadzono pomoc finansową dla przedsiębiorców, w formie mikropożyczki w kwocie 5000 zł. Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
  2. którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę.

W związku ze zmianą art. 15 zzd ust. 7 ustawy „COVID-19" pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy. Podstawa prawna - art. 77 pkt. 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

W kwestii spółki cywilnej, należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o pożyczkę może ubiegać się każdy wspólnik w spółce cywilnej bowiem zgodnie z art. 4 ustawy - Prawo Przedsiębiorców: “przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.”

Odnosząc się do pytania, wspólnik spółki cywilnej jak najbardziej może wnioskować o przyznanie mikropożyczki , jednak musi spełniać warunek o prowadzeniu działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Jeżeli działalność gospodarcza w tym czasie była zawieszona, to niestety warunek ten nie będzie spełniony .

W dniu składania wniosku o pożyczkę przedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością nie będzie przysługiwać pożyczka. Aby uzyskać umorzenie pożyczki, w całym okresie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki przedsiębiorca nie może zawiesić działalności gospodarczej, bo właśnie ta pożyczka ma mu pomóc w utrzymaniu się na rynku. Zgodnie z zapisem ustawowym pożyczka przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r, aby uzyskać pożyczkę, prowadzenie działalności nie może być zawieszone konkretnie dnia 29 lutego br. oraz w dniu składania wniosku.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk