Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co ma zrobić osoba, która nie ma aplikacji „Kwarantanna Domowa”? - pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Jeżeli ktoś ma urządzenie, które nie współpracuje z aplikacją lub w ogóle nie posiada urządzenia mobilnego, może być z tego obowiązku zwolniony.

  • UWAGA!!!!: Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma dostępu do aplikacji i nie może pomóc w rozwiązywaniu trudności technicznych. 

Konieczność zainstalowania na swoim urządzeniu mobilnym aplikacji „Kwarantanna Domowa” w związku z obowiązkiem poddania się kwarantannie wynika z art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Mówi on, że osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.

Jeżeli ktoś ma urządzenie, które nie współpracuje z aplikacją lub w ogóle nie posiada urządzenia mobilnego jest z tego obowiązku zwolniony. Mówi o tym ust. 2 tego artykułu: „Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Konieczne jest w tym przypadku złożenie oświadczenia, iż nie posiadamy odpowiedniego urządzenia, aby zainstalować aplikację. Mówią o tym przepisy zawarte w ust. 3 i 4.:

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z potwierdzaniem realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

W takim przypadku policja, straż miejska lub inne służby odpowiedzialne za kontrolowanie przestrzegania kwarantanny przyjadą pod wskazany przez nas adres pobytu i sprawdzą czy z tego obowiązku się wywiązujemy.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk