Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kto mi pomoże z aplikacją "Kawarntanna domowa"? Pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Bardzo wiele osób pyta ciągle o aplikację „Kwarantanna domowa”. Cześć dzwoniących prosi Rzecznika o pomoc techniczną w sprawie instalacji. Wiele osób pyta również, co zrobić, jeżeli nie ma się możliwości jej pobrania.

Szanowni Państwo! Pracownicy infolinii obywatelskiej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie mają dostępu do aplikacji „Kwarantanna domowa” i nie mogą pomóc w rozwiązywaniu trudności z jej instalacją. W razie problemów technicznych można zadzwonić na specjalną infolinię - 22 165 57 44. Więcej informacji można znaleźć również na stronie:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa--to-musisz-wiedziec 

Konieczność zainstalowania na swoim telefonie aplikacji „Kwarantanna Domowa” w związku z obowiązkiem poddania się kwarantannie wynika z art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.), zwanej dalej „ustawą covidową”. Przepis powyższy stanowi, że osoba podlegająca obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.

Wyjątki obowiązku instalacji aplikacji „Kwarantanna domowa” zawarte są w art. 7e ust. 2 ustawy covidowej. Zgodnie z przepisami, obowiązek zainstalowania i używania aplikacji nie dotyczy:

  • osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej),
  • osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej,
  • osoby, która złożyła oświadczenie, że nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć w następujący sposób:

  • telefonując na infolinię pod numer 22 165 57 44,
  • za pośrednictwem ePUAP, przesyłając na adres skrytki: /MAiC/SkrytkaESP,
  • przesyłając na adres e-mail KPRM: Kancelaria.Krolewska@mc.gov.pl opatrzone podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny,
  • lub przekazać wypełniony druk oświadczenia lokalnej jednostce Policji.

W takim przypadku Policja, straż miejska lub inne służby odpowiedzialne za kontrolowanie przestrzegania kwarantanny przyjadą pod wskazany przez nas adres pobytu i sprawdzą czy wywiązujemy się z obowiązku przestrzegania kwarantanny.

Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w dniu 15 kwietnia 2020 r. wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym zasygnalizował kwestie związane z ochroną danych osobowych osób pobierających aplikację „Kwarantanna domowa”, w szczególności prawo jednostki do prywatności. Pismo Rzecznika, jak również odpowiedź Prezesa UODO można znaleźć na stronie:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-aplikacje-epidemii-a-ochrona-danych-osobowych

Stan prawny na 19.04.2021 r. 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk