Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kwarantanna. A jeśli nie da się zainstalować aplikacji na telefon – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Co ma zrobić ktoś, kto ma model telefonu uniemożliwiający instalację aplikacji „kwarantanna domowa”?

Ma złożyć oświadczenie na policji lub w sanepidzie, że nie ma telefonu, w którym można aplikację zainstalować, i wtedy będzie zwolniona z obowiązku korzystania z aplikacji.

„Kwarantanna domowa” to aplikacja udostępniona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, która służy potwierdzaniu realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

Powinni ją zainstalować na telefonie komórkowym i używać wszyscy objeci obowiązkiem odbycia kwarantanny domowej, tzn. osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Obowiązek ten zapisany jest w art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j.)

Ale są wyjątki: aplikacji nie muszą instalować osoby z dysfunkcją wzroku i osoby, które nie mają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania oraz złożyły właściwym służbom oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania (art. 7e ust. 2)

W  treści ust. 3 wskazano, że takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie składa się Policji lub państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca kwarantanny (ust. 4). Można je złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z potwierdzaniem realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

Wzór oświadczenia oraz więcej informacji można znaleźć na:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa-regulamin

Jeśli mamy problem dotyczący aplikacji Kwarantanna domowa, możemy skontaktować się z odpowiednią Infolinią 22 165 57 44, która została uruchomiona w celu zgłaszania m.in. takich problemów (zarówno z instalacją, jak i działaniem tej aplikacji).

Aby wyeliminować problemy techniczne z korzystaniem z tej aplikacji, pamiętajmy o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Ponadto sprawdzajmy przychodzące SMS-y. Aplikację aktywujemy za pomocą telefonu dopiero po przybyciu na miejsce odbywania obowiązkowej kwarantanny. Po jej zakończeniu konto użytkownika zostaje dezaktywowane i wówczas możemy ją odinstalować.Stan prawny na 1 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk