Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Środki bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej. MRPiPS uszczegóławia zalecenia

Data:
  • Każdy DPS musi być przygotowany na wypadek objęcia kwarantanną lub izolacją
  • Mieszkańcy powinni mieć możliwość kontaktu z rodzinami za pomocą urządzeń komunikacyjnych, dostępna musi być też dla pomoc psychologiczna
  • Pracownicy powinni zaś pracować tylko w jednej placówce
  • To kolejne zalecenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek odpowiedziała na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 marca 2020 r. RPO pytał wówczas Prezesa Rady Ministrów o  kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz poszanowania praw osób pozbawionych wolności w związku z epidemią koronawirusa. Iwona Michałek przedstawiła działania podejmowane przez resort w stosunku do domów pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki.

Odpowiedź zawiera przede wszystkim informacje przekazywane już RPO w piśmie 3 kwietnia. Wiceszefowa resortu zaznaczyła jednak, że instrukcje wydawane przez Minister Rodziny w miarę nasilenia zagrożenia są uszczegóławiane. Jak wskazała, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało przekazanych wojewodom 7 szczegółowych, wielopunktowych zaleceń i instrukcji dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej.

W porównaniu z odpowiedzią z 3 kwietnia uzupełniono m.in. informacje dotyczące:

  • zobowiązania wszystkich wchodzących do domu pomocy społecznej do mierzenia temperatury ciała i wprowadzenia zakazu wchodzenia do DPS w przypadku wykazania podwyższonej temperatury,
  • umożliwienia mieszkańcom domów pomocy społecznej kontaktu z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych,
  • zapewnienia pomocy psychologicznej osobom potrzebującym wsparcia,
  • obowiązkowego używania przez pracowników domów pomocy społecznej maseczek ochronnych i rękawiczek,
  • zapewnienia ciągłości zaopatrzenia domów pomocy społecznej w żywność, środki czystości, środki ochrony osobistej,
  • przygotowania każdego domu pomocy społecznej do funkcjonowania w warunkach, gdy cały dom lub jego część będzie objęta kwarantanną lub izolacją (mieszkańcy i pracownicy), ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia noclegu i wyżywienia pracownikom.

Iwona Michałek wskazała również, że w przypadku osób zarażonych koronawirusem, które wymagają hospitalizacji należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu umieszczenie ich w jednoimiennym szpitalu zakaźnym.

W kwestiach dotyczących pracowników domów pomocy społecznej wcześniejsze rekomendacje zostały uzupełnione o informację, że w razie potrzeby w DPS należy wprowadzić system rotacyjny pracy pracowników. Ponadto obsługa medyczna i pielęgnacyjna w DPS powinna być zapewniana przez osoby pracujące tylko w danej jednostce, bowiem łączenie etatów np. DPS-szpital lub DPS-POZ bardzo zwiększa możliwość transmisji koronawirusa.

Ministerstwo rekomenduje w tym celu m.in. wprowadzenie obowiązku przeprowadzania szczegółowego wywiadu z personelem, dotyczącego potencjalnych sytuacji stwarzających ryzyko zakażenia, w których mogli znaleźć się pracownicy, zwłaszcza osoby świadczące pracę równocześnie w podmiotach leczniczych lub innych placówkach zapewniających całodobową opiekę, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, itp.

Podejmowane są działania w celu zapewnienia domom pomocy społecznej środków ochrony osobistej. Agencja Rezerw Materiałowych, na wniosek ministra, udostępniła płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki trójwarstwowe, które zostały przekazane wojewodom w celu ich rozdysponowania.

KMP.071.4.2020

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk