Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. MRPiPS odpowiada, jak na czas epidemii przygotowano domy pomocy społecznej

Data:
 • Od 12 marca resort polityki społecznej wydaje wytyczne, instrukcje i rekomendacje dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa
 • Wynika z nich m.in. ograniczenie przyjęć nowych mieszkańców i kierowanie do DPS pracowników innych placówek, których działalność zawieszono
 • Przy podziale środków higienicznych i środków ochrony osobistej pracownicy DPS powinni być traktowani tak samo jak przedstawiciele służby zdrowia

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek odpowiedziała na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 marca 2020 r. RPO pytał o działania podjęte w dps-ach w związku z epidemią.

- Za pośrednictwem codziennie odbywających się wideokonferencji z przedstawicielami służb wojewodów ministerstwo monitoruje m.in. sytuację domów pomocy społecznej. Na podstawie uzyskanych informacji i przekazanych uwag przygotowuje wytyczne, instrukcje i rekomendacje dla wojewodów w sprawie postępowania w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego – podkreśliła wiceminister.

12 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał wojewodom rekomendacje dotyczące informowania mieszkańców domów pomocy społecznej o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

W kolejnych dniach resort przygotował i rozpowszechnił wśród wojewodów instrukcje dotyczące m.in. wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród zaleceń wskazano m.in.:

 • uniemożliwienie wstępu na teren DPS osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia działalności placówki;
 • bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców domów oraz personelu z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
 • monitorowanie stanu zdrowia personelu oraz bezwzględne niedopuszczanie do przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
 • organizowanie życia zbiorowego osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;
 • w przypadku problemów z zapewnieniem ciągłości w świadczeniu opieki, spowodowanych brakiem personelu, oddelegowanie pracowników dziennych ośrodków wsparcia.

W instrukcji tej wskazano również jak należy postępować w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby przebywającej w placówce.

26 marca Ministerstwo przekazało kolejne rekomendacje. Określono w nich m.in.:

 • zobowiązanie jednostek samorządu terytorialnego do skierowania kadry z placówek których działalność jest zawieszona, do domów pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe,
 • zobowiązanie tych jednostek do oddelegowania personelu spoza zespołu opiekuńczo-terapeutycznego do wspomagania opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej,
 • włączanie wolontariuszy, studentów do wspomagania DPS w zakresie opieki nad mieszkańcami,
 • zapewnienie ciągłości opieki medycznej i opieki pielęgniarskiej we wszystkich tych placówkach.

Kolejne rekomendacje Ministerstwa z 30 marca 2020 r. skierowane zostały do wojewodów z prośbą o przekazanie ich wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom. Dotyczyły procedur w przypadku podejrzeń zakażenia koronawirusem, jak i potwierdzenia takiego zakażenia wśród mieszkańców i personelu DPS. Resort polityki społecznej rekomendował również ograniczenie przyjmowania do DPS nowych mieszkańców.

- Przyjęcia należy ograniczyć tylko do wyjątkowych sytuacji, np. takich jak przyjęcie mieszkańca po leczeniu szpitalnym. Przyjęcie takie powinno się odbyć z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w związku z powyższym rekomenduję zastosowanie odosobnienia takiego mieszkańca od innych, zdrowych mieszkańców i personelu – wskazało ministerstwo.

Ponadto wojewodowie zostali poproszeni, aby pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej byli traktowani na równi z pracownikami służby zdrowia przy podziale środków higienicznych i środków ochrony osobistej.

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej codziennie zbiera od jednostek pomocy społecznej oraz urzędów wojewódzkich sprawozdanie dotyczące bieżących informacji z obszaru pomocy społecznej w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa. Z pozyskanych informacji wynika, że na dzień 30 marca 2020 r. w domach pomocy społecznej poddawanych kwarantannie domowej było 207 mieszkańców – wskazała wiceminister Iwona Michałek. Z danych posiadanych w tym czasie przez ministerstwo wynikało, że przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w 4 domach pomocy społecznej.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk