Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kontrole policji w obiektach sportowych. RPO pisze do komendantów wojewódzkich w całej Polsce

Data:
  • Ograniczenia pandemiczne nie pozwalają ludziom uprawiać sportu i ćwiczeń fizycznych
  • Zamknięcie basenów, aquaparków siłowni, centrów fitness itp. wpłynęło negatywnie na ich dobrostan fizyczny i psychiczny
  • Policja z innymi służbami prowadzi w całym kraju kontrole takich obiektów
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje policji w całym kraju na wadliwe wprowadzenie zakazów takiej działalności

Do RPO docierają informacje o licznych kontrolach policję od 28 grudnia 2020 r. w siłowniach, klubach fitness oraz innych obiektach sportowych w całej Polsce.

Jak wynika z artykułów w internecie, „komendanci policji w całej Polsce dostali rozkaz kontrolowania wszystkich otwartych siłowni. Mundurowi otrzymali polecenie wnioskowania o odbieranie przedsiębiorcom łamiącym obostrzenia pomocy z tarczy antykryzysowej”. W przypadku niestosowania się do obostrzeń komendanci zostali zobowiązani do „wystawienia przed obiektami, które nie chcą zaprzestać swojej działalności, posterunku stałego i stosowania polityki informacyjnej, w tym legitymowanie i niedopuszczenie do wejścia do ww. obiektów”.

Rzecznik Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny organ stojący na straży praw i wolności obywateli, podkreśla, że art. 73 Konstytucji gwarantuje każdemu wolność korzystania z dóbr kultury. Zgodnie z art. 22 Konstytucji ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. W świetle zaś art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

A rozwój kultury fizycznej służy celowi nadrzędnemu, tj. profilaktyce zdrowotnej, która ma znaczenie dla ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie zarówno fizycznego jak i psychicznego. Według art. 68 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Władze publiczne popierają zaś rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

W obecnym stanie prawnym - wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - ograniczenia w szeroko rozumianej branży sportowej obowiązują do 28 maja 2021 r.

A zakazy określone w dotychczas obowiązujących rozporządzeniach nie dotyczyły prowadzenia działalności szkoleniowej oraz fizjoterapeutycznej.

Zgodnie z wyrokiem z 27 października 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie o sygn. II SA/Op 219/20, warunkiem konstytucyjnym umożliwiającym ingerencję w istotę wolności działalności gospodarczej jest uczynienie tego w jednym ze stanów nadzwyczajnych opisanym w Konstytucji. Skoro zaś ich nie wprowadzono, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej.

Kierując się troską o realizację prawa obywateli dostępu do dóbr kultury, a także zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji, RPO zwraca się do komendantów wojewódzkich policji w całej Polsce o stanowiska w tych kwestiach.

Rzecznik prosi o podanie: 

  • statystyk kontrolowanych obiektów - basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, boisk, siłowni plenerowych oraz hal sportowych,
  • podstawy faktycznej i prawnej interwencji,
  • stwierdzonych naruszeń,
  • rodzaju podjętych działań, w tym liczby wylegitymowanych,
  • informacji czy osobom legitymowanym, w tym właścicielom obiektów,  postawiono zarzuty lub skierowano wnioski o ukaranie.

RPO docenia starania policji mające na celu realizację zadań państwa w zakresie walki z epidemią koronawirusa, jest jednak zobowiązany do podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie wątpliwości co do poszanowania także innych niż ochrona zdrowia praw i wolności konstytucyjnych.

VII.715.14.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski