Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 73 - Wolność artystyczna oraz badań naukowych

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

CO TO ZNACZY?

Art. 73 gwarantuje ochronę kilku wolności:

  • wolność twórczości artystycznej (wolność sztuki - swoboda tworzenia dzieł artystycznych wszelkiego rodzaju);
  • wolność badań naukowych (swoboda wyboru przedmiotu badań i wolność ogłaszania wyników tych badań) oraz wolność nauczania (czyli swoboda systematycznego przekazywania wiedzy naukowej innym osobom). Wspólnie wolności te tworzą wolność nauki;
  • wolność korzystania z dóbr kultury (gwarantuje dostęp do efektów twórczości innych osób).

Wolności te bezpośrednio powiązane są z wolnością wyrażania poglądów (art. 54), są szczególną forma jej realizacji. Zostały one ujęte w formę prawa podmiotowego, więc wynikają z nich roszczenia indywidualne

Liczba wyników: 114