Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ponowna wizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Zakładzie Karnym w Barczewie. Odpowiedź DG SW

Data:
  • Po zeszłorocznej wizytacji KMPT w Zakładzie Karnym w Barczewie pojawiło się uzasadnione podejrzenie, że dochodzi tam do stosowania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania
  • W związku z tym pracownicy KMPT w styczniu tego roku przeprowadzili w Zakładzie ponowną wizytację
  • W trakcie rozmów z osadzonymi wizytatorzy usłyszeli o kolejnych przypadkach nadużyć ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • Szczegółowe informacje i wnioski KMPT znajdują w raporcie z ponownej wizytacji, który publikujemy poniżej
  • AKTUALIZACJA: KMPT zwrócił się o informację do sądu penitencjarnego, czy od 20 października 2022 r. do 16 lutego 2023 r. sędzia prowadził kontrole w ZK w Barczewie
  • W odpowiedzi wiceprezes SO w Olsztynie przekazał KMPT kopię protokołu lustracji ZK w Barczewie z 6-7 lutego 2023 r. Są w nim relacje z rozmów z osadzonymi, którzy mówili o nieprawidłowościach i złym traktowaniu. Efektem tej lustracji było zawiadomienie do prokuratury
  • Ponadto przekazano kopię protokołu lustracji uzupełniającej z 13-14 lutego 2023 r., podjętej w związku z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z 9 lutego 2023 r. Ta lustracja nie dała „podstawy do sformułowania szczególnych zaleceń polustracyjnych” (oba protokoły w załącznikach na dole strony)
  • AKTUALIZACJA2: W 71,5% zawiadomień osadzonych w Barczewie z ostatnich pięciu lat prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. W 11,5% wszczęte sprawy umorzono. Żadne postępowanie nie zakończyło się aktem oskarżenia wobec funkcjonariusza SW – wynika z prokuratorskich statystyk przekazanych RPO
  • AKTUALIZACJA3: Informacje z raportów KMPT zasługują na najwyższą uwagę organów powołanych do stania na straży praworządności. Niezależnie od zadań prokuratury, kierownictwo formacji również dostrzegło potrzebę gruntownego przeanalizowania opisywanej sytuacji tak, aby dobre imię blisko 30 tys. funkcjonariuszy SW, którzy każdego dnia rzetelnie wykonują swoje obowiązki, nie zostało naruszone - odpisał zastępca dyrektora SW gen. Andrzej Leńczuk 

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadził w dniach 23–26 stycznia 2023 r. ponowną wizytację Zakładu Karnego w Barczewie. Przedstawiciele KMPT usłyszeli o kolejnych przypadkach nadużyć i nieprawidłowości.

Podczas poprzedniej wizytacji, która odbyła się w październiku 2022 r., odebrano sygnały o stosowaniu przemocy ze strony niektórych funkcjonariuszy względem osadzonych, w tym tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Wizytatorzy ponownie spotkali się z większością osadzonych, z którymi rozmawiali wcześniej, a którzy jeszcze przebywali w Zakładzie. Z uzyskanych informacji nie wynikało, aby byli rozpytywani przez funkcjonariuszy SW lub ponieśli jakiekolwiek konsekwencje po spotkaniach z przedstawicielami KMPT.

Doniesienia o kolejnych przypadkach nadużyć

W trakcie rozmów z pozostałymi osadzonymi przedstawiciele KMPT usłyszeli o kolejnych przypadkach nadużyć ze strony funkcjonariuszy SW, a jeden z osadzonych złożył za pośrednictwem delegacji KMPT oficjalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Miał on być podduszany, bity po twarzy, kopany i przewrócony na podłogę. Twierdził, że wykręcano mu ręce do tyłu i używano wobec niego obraźliwych zwrotów i wulgaryzmów. Sprawa została przekazana do Zespołu Prawa Karnego działającego w BRPO.

Podobne sposoby działań funkcjonariuszy SW opisywali inni osadzeni. Nie zdecydowali się jednak złożyć oficjalnego zawiadomienia – jak twierdzili, z obawy o swoje bezpieczeństwo.

Delegacja KMPT została też poinformowana, że po tym, jak doszło do znęcania się współosadzonych nad osadzonym w jednej z cel mieszkalnych, mieli oni być wszyscy wyprowadzeni do niemonitorowanego pomieszczenia. Tam mieli być bici, rzucani o ścianę, „oklepywani”. Sytuacja ta nie została odnotowana jako zdarzenie nadzwyczajne.

Nie zostało również odnotowane w dokumentacji zdarzenie zgłoszone przez innego osadzonego. Po tym, jak niewłaściwie zachował się on w stosunku do funkcjonariusza, miał być zaprowadzony do niemonitorowanego pomieszczenia. Osadzony twierdzi, że został tam obezwładniony i sprowadzony do pozycji leżącej, założono mu kajdanki na ręce wykręcone do tyłu, używano wobec niego wulgaryzmów i zastraszano.

Brak rejestrowania korespondencji osadzonych

Z ustaleń KMPT wynika, że zdarzały się sytuacje, w których od osadzonych była odbierana korespondencja do urzędów (np. sądu, Biura RPO, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, ETPC), lecz nie otrzymywali oni pisemnego potwierdzenia ich odbioru. Nie mieli zatem żadnego dowodu, że ich korespondencja została przekazana do wysyłki, a brak rejestrowania korespondencji wychodzącej dodatkowo uniemożliwiał potwierdzenie jej wysłania.

Osadzeni podkreślali, że jest to duży problem, w szczególności gdy chcą ujawnić jakieś nieprawidłowości lub napisać skargę do danej instytucji.

Zalecenia KMPT

Jedną z podstawowych gwarancji antytorturowych stanowi prawo do skargi. W związku z wynikającą z relacji osadzonych możliwością ograniczania jego realizacji i wprowadzoną w jednostce zasadą nieewidencjonowania korespondencji wychodzącej od osadzonych, przedstawiciele KMPT zalecili Dyrektorowi Zakładu przypomnienie o konieczności każdorazowego wydawania pisemnego potwierdzenia w przypadku korespondencji urzędowej osadzonych oraz przypomnienie zasad postępowania ze skargami osadzonych, a przede wszystkim nieutrudniania wysyłania pism.

W dalszym ciągu aktualne pozostaje zalecenie KMPT dotyczące podjęcia generalnych działań zmierzających do zbadania wszelkich sygnałów mogących świadczyć o przemocy ze strony funkcjonariuszy, wdrożenie mechanizmów monitorowania pracy personelu oraz zwrócenie uwagi pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej, że stosowanie przemocy wobec osadzonych jest niedopuszczalne. Ponadto proceder, o którym więźniowie informowali w trakcie pierwszej wizytacji, wymaga nadal dogłębnego wyjaśnienia przez właściwe organy.

Szczegółowe informacje i wnioski z ponownej wizytacji w ZK w Barczewie znajdują się w raporcie, który publikujemy na dole strony.

Postępowania prokuratorskie z zawiadomień osadzonych  

30 stycznia 2023 r., po zakończeniu drugiej wizytacji w Zakładzie Karnym w Barczewie, dyrektor KMPT zwrócił się do Prokuratora Rejonowego Olsztyn–Północ o wykaz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw złego  traktowania osadzonych przez tamtejszych funkcjonariuszy SW. Dane, o które wnioskował KMPT, miały obejmować  lata 2018-2023 oraz zawierać informację, czego dotyczyło zawiadomienie, kto je złożył oraz jaka była końcowa decyzja.

Z odpowiedzi prokuratury z 17 lutego 2023 r.  wynika, że liczba zawiadomień przedstawiała się następująco:

•    2018 r. – 39
•    2019 r. – 43
•    2020 r. – 37
•    2021 r. – 33
•    2022 r. – 41
•    2023 r. – 7  

Łącznie wpłynęło 200 zawiadomień. Niektórzy osadzeni złożyli kilka. Najwięcej zawiadomień dotyczyło naruszenia:

•    art. 231 § 1 kk (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza) – 179 zarzutów
•    art. 247 § 1 kk (znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności) – 27 zarzutów
•    art. 160 § 2 kk (narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, w przypadku gdy na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo) – 5 zarzutów

Łączna liczba zarzutów jest większa niż liczba zawiadomień, ponieważ niektóre zawiadomienia dotyczyły kilku kwalifikacji prawnych.

Sposób zakończenia

W 143 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania na podstawie:

•    art. 17 § 1 pkt 1 kpk  (nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia) – 75 spraw;
•    art. 17 § 1 pkt 2 kpk  (nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa) – 30 spraw;
•    art. 17 § 1 pkt 7 kpk (nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się) – 6 spraw;
•    art. 17 § 1 pkt 11 kpk (nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie) – 1 sprawa;
•    odmowa wszczęcia bez podania w wykazie podstawy prawnej – 31. 

23 sprawy umorzono, w tym 21 na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk  i 2 sprawy na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.
14 spraw zakończono poprzez „połączenie wewnętrzne”.
9 spraw jest niezakończonych (głównie dot. spraw z 2023 r. i końca 2022 r.).
3 sprawy przekazano prokuraturze.
3 sprawy „załatwiono inaczej”.
2 sprawy zawieszono.
2 sprawy zakończono aktem oskarżenia, ale w sprawach, które dotyczą znęcania się nad osadzonym przez innych współosadzonych, nie przez funkcjonariuszy.
1 sprawę „przekazana zewnętrznie”.

Tym samym w przypadku 71,5% spraw odmówiono wszczęcia postępowania, zaś w kolejnych 11,5% wszczętą sprawę umorzono. Żadne postępowanie nie zakończyło się aktem oskarżenia wobec funkcjonariusza SW.

Opisy spraw w przekazanym wykazie są ogólne. Chodzi głównie o „niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień przez dyrektora ZK Barczewo lub funkcjonariuszy”. Bardziej szczegółowe opisy brzmią:

•    „nadużycie władzy przez Służbę Więzienną w Barczewie poprzez znęcanie się nad osadzonym” – odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „Nadużycie władzy przez funkcjonariuszy ZK w Barczewie i Komisariatu Policji w Barczewie poprzez nieprzekazywanie korespondencji do wysyłki oraz manipulowanie zeznaniami”  – odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy SW Zakładu Karnego w Barczewie dot. torturowania i pobicia” – zawieszenie;
•    „Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy SW Zakładu Karnego w Barczewie dot. torturowania i pobicia” – umorzenie – art. 17 § 1 pkt 1 kpk; (dot. tej samej osoby co wyżej);
•    „Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy SW Zakładu Karnego w Barczewie dot. torturowania i pobicia” – odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk; (dot. tej samej osoby co wyżej);
•    „Nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Barczewie poprzez nieudzielenie pomocy i pobicia” – odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „Pobicie osadzonego przez funkcjonariuszy SW na terenie Zakładu Karnego w Barczewie” - odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień oraz znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW Zakładu Karnego w Barczewie” - odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 2 kpk;
•    „Pobicie oraz wymuszenie zeznań przez funkcjonariuszy SW Zakładu Karnego w Barczewie, wobec osadzonego” - odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „nadużycie władzy przez funkcjonariusza SW Zakładu Karnego w Barczewie, wobec osadzonego, poprzez pomówienie o udział w pobiciu osadzonego” - odmowa wszczęcia – art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy SW na terenie Zakładu Karnego w Barczewie, wobec osadzonego (dot. kradzieży korespondencji oraz fałszowania podpisów na listach pracy)” – umorzenie - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy SW na terenie Zakładu Karnego w Barczewie, dot. gróźb i pobicia osadzonego” – połączenie wewnętrzne;
•    „znęcanie się psychiczne nad osadzonym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie” – odmowa wszczęcia;
•    „podżeganie do samookaleczenia ciała osadzonego przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie” – odmowa wszczęcia;
•    „znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osadzonym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie” – odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie” – odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym pozbawionym wolności przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie” – umorzenie - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „kierowanie gróźb, naruszenie nietykalności cielesnej osadzonego przez funkcjonariuszy SW Zakładu Karnego w Barczewie” - odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 7 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” - odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – połączenie wewnętrzne;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – umorzenie - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad skazanym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” - odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „pobicie osadzonego przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” - odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad pozbawionym wolności przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – umorzenie - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – umorzenie - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad pozbawionym wolności przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 2 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad skazanym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – połączenie wewnętrzne;
•    „uporczywe nękanie oraz znęcanie się nad osadzonym przez innych osadzonych oraz funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” - odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym przez funkcjonariuszy SW ZK Barczewo” – umorzenie - art. 17 § 1 pkt 1 kpk;
•    „znęcanie się nad osadzonym w Zakładzie Karnym w Barczewie przez lekarza, poprzez pozostawienie w/ w bez opieki i leków” - – odmowa wszczęcia - art. 17 § 1 pkt 1 kpk.

Odpowiedź gen. Andrzeja Leńczuka, zastępcy dyrektora SW

W nawiązaniu do pisma o sygn. JCMP-571.13.2022.JJ z dnia 30 maja 2023 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie ustaleń Poczynionych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur podczas dwóch wizytacji zrealizowanych w Zakładzie Karnym w Barczewie uprzejmie informuję, co następuje:

Na wstępie pragnę podkreślić, że art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej wskazuje podstawowe zadania formacji, wśród których ustawodawca wprost wskazał humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności. Analogiczne przepisy zawiera ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, która jednoznacznie wskazuje, że kara, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zapewniam, że normy te, stanowiące odzwierciedlenie gwarancji konstytucyjnych i międzynarodowych, są ściśle przestrzegane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie ujawnione w toku bieżącego nadzoru, stanowią podstawę do wyciągnięcia daleko idących konsekwencji.

Wszystkie przypadki ujawnionych uchybień traktowane są z należytą powagą przez kierownictwo wszystkich szczebli Służby Więziennej. Wobec osób winnych stwierdzonych zaniedbań wyciągane są adekwatne do zawinienia konsekwencje, a w każdym przypadku, w którym zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa i popełnienia przestępstwa, o sprawie niezwłocznie zawiadamiane są odpowiednie organy ścigania w celu zapewnienia możliwie jak największej transparentności działań formacji.

W ocenie kierownictwa Służby Więziennej, informacje zawarte w raportach z wizytacji wyżej wskazanej jednostki penitencjarnej zrealizowanej przez pracowników KMPT, zasługują na najwyższą uwagę organów powołanych do stania na straży praworządności. Niezależnie od zadań nałożonych przez ustawodawcę na prokuraturę, kierownictwo formacji również dostrzegło potrzebę gruntownego przeanalizowania opisywanej sytuacji tak, aby dobre imię blisko trzydziestu tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy każdego dnia rzetelnie wykonują swoje obowiązki, nie zostało naruszone.

Mając na względzie treść raportu i wagę stawianych administracji więziennej zarzutów, niezbędnym stało się powołanie zespołu ekspertów, których zadaniem było przeprowadzenie kompleksowej kontroli funkcjonowania Zakładu Karnego w Barczewie i ustalenie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości, w tym tych sygnalizowanych przez KMPT odnoszących się do naruszenia nietykalności cielesnej osób pozbawionych wolności.

Abstrahując zatem od faktu, iż zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie czynności w tej sprawie podejmowane są przez organy prokuratury, Dyrektor Generalny Służby Więziennej bezpośrednio po otrzymaniu i szczegółowej analizie raportu KMPT podjął decyzję o powołaniu siedmioosobowego zespołu funkcjonariuszy Centralnego Zarządu Służby Więziennej celem przeprowadzenia kompleksowej kontroli obszarów wskazanych w raporcie, który swoje czynności zrealizował w dniach 26 stycznia - 3 lutego 2023 r. Dodatkowo, w związku z protokołem z lustracji Zakładu Karnego w Barczewie przeprowadzonej w dniach 6-7 lutego 2023 r. przez sędziego penitencjarnego, Dyrektor Generalny Służby Więziennej wyznaczył w dniu 16 lutego 2023 r. kolejny zespół funkcjonariuszy Centralnego Zarządu Służby Więziennej do zbadania w trybie kontroli uproszczonej ustaleń wynikających z ww. lustracji Zakładu Karnego w Barczewie, który czynności kontrolne przeprowadził w daniach 16-22 lutego 2023 r.

Odnosząc się do kwestii podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia porządku na terenie Zakładu Karnego w Barczewie pragnę podkreślić, że dotychczas poczynione ustalenia wskazują, iż bezpieczeństwo przedstawiciela KMPT nie było zagrożone. Pracownik KMPT prowadził rozmowę z osobą pozbawioną wolności w pomieszczeniu objętym monitoringiem, wyposażonym w instalacje przyzywową. Był również odizolowany od osoby pozbawionej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, a funkcjonariusze sprawowali poprzez obserwację bezpośrednio nadzór nad przebiegiem rozmów z osadzonymi.

Niezależnie od powyższego zastrzeżenia informuję, że po kontroli przeprowadzonej we wskazanej powyżej jednostce penitencjarnej przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzono w Służbie Więziennej regulację, na mocy której funkcjonariusze i pracownicy formacji zostali zobligowani, aby zgłoszenia interesantów (tj. osób innych niż osadzony, funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej), którzy na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej przeprowadzają rozmowę z osadzonym podczas nieobecności funkcjonariusza lub pracownika, podlegały niezwłocznej weryfikacji w miejscu przeprowadzania tej rozmowy. Powyższa norma w sposób systemowy zapewnia podmiotom uprawnionym do wejścia do zakładów karnych lub aresztów śledczych sprawną obsługę zgłaszanych przez nich spraw. Przyjęte rozwiązania gwarantują również możliwość niezwłocznego opuszczenia zamkniętego pomieszczenia na terenie jednostki po zgłoszeniu takiego zamiaru. W celu zapewnienia efektywnego stosowania w praktyce omawianych przepisów, kwestia ta została szczegółowo omówiona w czasie odpraw służbowych z kierownikami działu ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Zwrócono wówczas uwagę na priorytetowość weryfikowania zgłoszeń interesantów prowadzących rozmowy indywidualne z osadzonymi.

Odnosząc się do kwestii ujawnienia przedmiotów niedozwolonych u osób pozbawionych wolności należy zwrócić uwagę, że Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW nie posiada żadnych informacji na temat okoliczności ujawnienia u osadzonego wracającego z widzenia w dniu 8 stycznia 2023 r. w Zakładzie Karnym w Barczewie 19 tabletek hydroksyzyny. Opierając się wyłącznie na przedstawionych przez Państwa okolicznościach należy jednak uznać, że odpowiadają one znamionom zdarzenia w Służbie Więziennej , ponieważ ujawniono poza dystrybucją medyczną substancję psychoaktywną, która po zażyciu mogła stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Uprzejmie informuję również, że kwestie związane z korespondencją nadawaną przez osoby pozbawione wolności, przebywające w Zakładzie Karnym w Barczewie, w tym korespondencją urzędową, były przedmiotem lustracji sędziów penitencjarnych Sądu Okręgowego w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 13-15 lutego 2023 r.

Zarzuty związane z nieprawidłowościami funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie nie zostały potwierdzone. Aktualne przepisy obowiązujące w Zakładzie Karnym w Barczewie nie przewidują rejestracji w sekretariacie jednostki korespondencji urzędowej wychodzącej od skazanych. Z oceny sędziów sprawujących nadzór penitencjarny nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Barczewie wynika, że „Powyższe w pełni pozostaje zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Zarzuty osadzonych co do braku rejestracji korespondencji wysyłanej przez nich z zakładu karnego sq bezpodstawne. Jak wynika z obowiązujqcych przepisów obowiązek wypełniania potwierdzenia odbioru korespondencji wysyłanej przez skazanego, w tym korespondencji urzędowej i przedstawienia go funkcjonariuszowi SW wraz z dostarczoną korespondencją do wysłania leży po stronie osadzonego. Obowiązkiem funkcjonariusza SW jest potwierdzenie na przedstawionym pokwitowaniu odbioru korespondencji. Jak wynika z korespondencji wysyłanej przez osadzonych z lustrowanej jednostki do tutejszego sądu, nie było przypadku by wysłana korespondencja (wniosek skazanego, prośba, skarga itp.) nie została sądowi dostarczona".

Należy przy tym dodać, że w raporcie KMPT z dnia 17 lutego 2023 r. zawarto zalecenie skierowane bezpośrednio do Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie dotyczące każdorazowego wydawania pisemnego potwierdzenia w przypadku korespondencji urzędowej osadzonych. W związku z wydanymi zaleceniami, dyrektor wskazanej powyżej jednostki penitencjarnej wydał w dniu 11 kwietnia 2023 r. instrukcję w sprawie postępowania administracji z korespondencją skazanych. W wydanym akcie prawnym uwzględniono sugestie organów kontrolnych, by procedurę postępowania z korespondencją osadzonych doprecyzować oraz uszczegółowić we właściwy sposób, zapewniający niezakłóconą realizację prawa do prowadzenia korespondencji z organami zewnętrznymi.

KMP.571.13.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Służby Więziennej
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja prokuratury w Olsztynie
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź sądu penitencjarnego
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski