Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak wygląda systemowe przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu na uczelniach? Rzecznik pyta MKDNiS, MON i MZ

Data:
  • Wciąż brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują w tej sprawie

RPO od lat monitoruje kwestię zapewnienia na uczelniach odpowiednich procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Wcześniej przedstawiał rekomendacje i sygnalizował nieprawidłowości, do jakich dochodziło w uczelniach objętych nadzorem poszczególnych ministrów.

W 2020 r. RPO pytał Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy planuje podjąć działania służące wdrożeniu na uczelniach wyższych standardów w tej sprawie. Przedstawiał resortowi rekomendacje; sygnalizował też nieprawidłowości, do jakich dochodziło w uczelniach objętych nadzorem ministerstwa.

Ostatnio Rzecznik podejmował działania w związku z doniesieniami o mobbingu i molestowaniu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, a także Uniwersytecie Warszawskim.

Analiza tych spraw, a także kolejne doniesienia medialne dotyczące zachowań przemocowych na uczelniach  oraz wyniki badań zleconych przez RPO wskazują na konieczność  strategii przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w środowisku akademickim, a także stworzenia systemu wsparcia dla pokrzywdzonych.

Dlatego zastępczyni RPO Hanna Machińska pisze do ministrów: Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka i Adama Niedzielskiego (miesiąc temu także i MEiN).  Pyta, czy dokonali analizy funkcjonowania w uczelniach im podległych procedur mających przeciwdziałać tym zjawiskom, ich skali oraz sposobów monitorowania wraz z wynikami ewaluacji. Prosi też o wskazanie, jakie działania podjęli lub planują podjąć na ich podstawie. 

XI.420.4.2018

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Ministra Zdrowia
Operator: Łukasz Starzewski