Obywatel Rosji narodowości czeczeńskiej z szansą na pobyt w Polsce po interwencji Rzecznika

Data:
  • Cudzoziemiec dostał w 2017 r. decyzję Straży Granicznej o zobowiązaniu go do powrotu i zakazie ponownego wjazdu do Polski
  • Wniósł on do SG o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest bowiem w związku z obywatelką Rosji mającą zgodę na pobyt stały
  • RPO wystąpił w tej sprawie do odpowiedniego komendanta SG. Dostał odpowiedź, że takie postępowanie wszczęto

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie pobytu w Polsce obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Przebywa on w Polsce przynajmniej od 2015 r. Obecnie jego pobyt w naszym kraju jest nieuregulowany.

W 2017 r. Komendant Placówki Straży Granicznej w B.  wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i orzekł o zakazie jego ponownego wjazdu na terytorium RP.

Cudzoziemiec złożył do komendanta placówki wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

We wniosku tym wskazano, że sytuacja życiowa cudzoziemca - już po wydaniu decyzji zobowiązującej go do powrotu - uległa zmianie.  Prowadzi bowiem życie rodzinne w Polsce: jest w związku z obywatelką Rosji, przebywającą w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

Cudzoziemiec podkreśla, że ewentualne zobowiązanie go do powrotu do kraju pochodzenia wiązałoby się z naruszeniem jego prawa do życia rodzinnego, co z kolei powinno uzasadniać udzielenie wnioskowanej zgody na podstawie art. 348 pkt 2 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

16 lipca 2021 r. RPO poprosił Komendanta Placówki SG w B. o informację, czy wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne ws. udzielenia mu zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych. Jeśli nie, to  - nie przesądzając, czy cudzoziemiec spełnia przesłanki do udzielenia mu takiej zgody – zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk poprosił o wszczęcie takiego postępowania.

20 lipca komendant placówki SG odpowiedział RPO, że 19 lipca wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

XI.542.9.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-07-20 14:52:54
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski