Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Efekt spotkania regionalnego: pełnomocnik rządu odpowiada w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu linii energetycznych

Data:

Obowiązujące regulacje prawne gwarantują aktywny udział społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów w zakresie planowania i realizacji inwestycji przesyłowych – poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej w odpowiedzi na wystąpienie RPO.

Rzecznik wystąpił do premier o podjęcie niezbędnych działań mających na celu usprawnienie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych. Do Biura RPO napływa bowiem coraz więcej skarg obywateli i samorządów lokalnych na nieprecyzyjne procedury regulujące procesy przygotowania i realizacji tego typu inwestycji. Temat ten obywatele zgłosili także podczas spotkania regionalnego rzecznika w Suwałkach w styczniu 2016 r.

W odpowiedzi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski poinformował, że w jego ocenie obowiązujące regulacje prawne gwarantują aktywny udział społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów w zakresie planowania i realizacji inwestycji przesyłowych. W ocenie pełnomocnika udział ten jest zapewniony, niezależnie od tego, czy inwestycje są realizowane na podstawie przepisów ogólnych, czy na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (dalej: specustawa).

Piotr Naimski wskazał, że pomimo prawnych usprawnień przygotowania i realizacji elektroenergetycznych inwestycji przesyłowych (specustawa), spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne w dalszym ciągu będzie dostarczać władzom i mieszkańcom rzetelnej informacji na temat procesu inwestycyjnego. Będzie również prowadzić dialog z lokalną społecznością w taki sposób, aby odpowiedzialnie realizować inwestycje celu publicznego, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak również na zrównoważony rozwój regionu.

Odpowiedź pełnomocnika nie rozwiała wątpliwości rzecznika, czy projekty przesyłowe ujęte na liście PCI (strategiczne i priorytetowe projekty, „Project of Common Interest”) realizowane zwłaszcza w trybie przepisów specustawy, spełniają wymagania w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych. Wymagania te zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. U. UE z dnia 25 kwietnia 2013 r., L 115/39). Dlatego RPO rozważa dalsze działania.

Rzecznik zwrócił się także z prośbą o spotkanie do prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W trakcie spotkania RPO chciałby omówić zagadnienia poruszone w swoim wystąpieniu oraz stanowisku pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk