Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co robi RPO w sprawach związanych z ograniczaniem prawa własności w związku z budową linii energetycznych, w szczególności linia 400 kV Ełk – Granica RP.

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

Rzecznik 20 kwietnia 2016 r. skierował w tej sprawie  wystąpienie adresowane do premier Beaty Szydło. Wnioskował o wprowadzenie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych o priorytetowym i strategicznym charakterze.

26 kwietnia Paweł Szrot, sekretarz stanu i zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, ze odpowiedź ma przygotować Piotr Naimski, pełnomocniki rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wystąpienie Rzecznika zostało również przekazane:  wicepremierowi i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi infrastruktury i budownictwa Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi skarbu państwa Dawidowi Jackiewiczowi, ministrowi środowiska Janowi Szyszko, ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz sekretarzowi stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konradowi Szymańskiemu,

Rzecznik w dalszym ciągu monitoruje także przebieg postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody związane z wydaniem decyzji w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości  (w tym szkody związane z założeniem  i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP oraz zmniejszeniem wartości nieruchomości w związku z realizacją tej inwestycji). W tym celu zwrócił się z prośbą do starosty suwalskiego o informacje o przebiegu tych postępowań administracyjnych. 

W związku z wnioskiem Rzecznika w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. przewidziano  przeprowadzenie kontroli „Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa" (P/16/014), na potrzeby której to kontroli Rzecznik przekazał posiadane materiały.
Rzecznik zamierza spotkać się także z Prezesem Zarządu PSE S.A. w celu omówienia modelowego podejścia do realizacji inwestycji przesyłowych, który umożliwiając skuteczną realizację takich inwestycji będzie dążył do zapewnienia właściwej ochrony interesu prawnego właścicieli, na których nieruchomościach takie inwestycje są realizowane.
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk