Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak zachować ciągłość pracy, jeśli pracodawca jest na kwarantannie – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Pani, której kończy się umowa o pracę, pyta, czy pracodawca może jej podpisać nową umowę z mocą wstecz, po tym jak mu się skończy kwarantanna. Chciałaby zachować ciągłość zatrudnienia.

Jeśli strony wyraziły zamiar kontynuowania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na dotychczasowych warunkach, bez potwierdzenia tej umowy na piśmie, można założyć, że stosunek pracy trwa na dotychczasowych warunkach. Zatem  podpisanie umowy, w terminie późniejszym po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jej obecne zawarcie po stronie pracodawcy, będzie prawnie skutecznie, zaś ciągłość zatrudnienia zachowana, jeżeli strony tak to określą w umowie.

Umowa o pracę jest czynnością prawną, która wyraża zgodny zamiar stron (pracodawcy i pracownika) nawiązania stosunku pracy oraz wykonywania obowiązków określonych w tej umowie i wynikających z przepisów prawa pracy. Zamiar ten strony uzewnętrzniają przez złożenie dwustronnego oświadczenia woli obejmującego zobowiązanie:

  • pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,
  • pracodawcy - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Jeżeli termin rozpoczęcia pracy jest w umowie określony, stosunek pracy powstaje w określonej dacie niezależnie od tego, czy pracownik przystąpił do wykonywania pracy. Potwierdził to SN w wyroku z 4.03.2020 r., I UK 387/18,

Zgodnie z art. 26 ustawy kodeks pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

W przypadku umów o pracę forma pisemna nie ma charakteru formy pod rygorem nieważności. Kodeks pracy, mimo wprowadzenia wymagania zachowania formy pisemnej (art. 29 § 2 kp), dopuszcza również możliwość nawiązania stosunku pracy w inny sposób (np. przez dopuszczenie do pracy).

Umowa o pracę zawarta w innej formie niż forma pisemna nie jest zatem nieważna i jest prawnie skuteczna.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-03-01 15:41:29
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk