Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyty przedstawicieli BRPO na granicy polsko-ukraińskiej (також українською, также на русском языке)

Data:

Wizyty przedstawicieli BRPO na granicy polsko-ukraińskiej

W związku ze zbrojną agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, wywołanym tym kryzysem i dramatyczną sytuacją tysięcy osób szukających schronienia w Polsce, w dniach 25 – 27 lutego 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska oraz Marcin Sośniak z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. udali się na granicę polsko – ukraińską.

Odwiedzili dwukrotnie przejścia graniczne w Medyce, Przemyślu (przejście kolejowe), Korczowej, Hrebennem i Budomierzu, a także powołane przez wojewodów Podkarpackiego i Lubelskiego punkty recepcyjne w Medyce, Korczowej i Lubyczy Królewskiej, w których osobom przybywającym z Ukrainy udzielana jest pomoc humanitarna.

O sytuacji na granicy, a przede wszystkim o świadczonej i planowanej pomocy humanitarnej, przedstawiciele RPO rozmawiali z Ewą Leniart, Wojewodą Podkarpacką, gen bryg. SG Andrzejem Popko, Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Konradem Fijołkiem, Prezydentem Rzeszowa oraz funkcjonariuszkami i funkcjonariuszami Straży Granicznej i Służby Celnej. Na każdym przejściu granicznym i w każdym odwiedzonym punkcie recepcyjnym rozmawiano też z osobami, które w tragicznych okolicznościach opuściły Ukrainę i po trwającej często kilka dni podróży i oczekiwaniu w kolejkach przed przejściami  granicznymi dotarły bezpiecznie do Polski. Z ich relacji  wyłaniał się dramatyczny obraz wojny i uchodźctwa, rozstania z bliskimi, lęku o rodziny, a także nadziei na szybki powrót do domu, wolnego od wojny i agresji.  

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie oceniają zaangażowanie i pracę funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej. Dzięki temu zaangażowaniu i istotnemu uproszczeniu procedur odprawy granicznej ruch na przejściach granicznych po polskiej stronie granicy jest płynny, mimo dwudziestokilometrowych kolejek samochodów i tysięcy osób podróżujących pieszo, oczekujących na przekroczenie granicy z Ukrainą. Przez niektóre przejścia w ciągu godziny przechodzi od 700 do 900 osób (Medyka). Liczby te sięgają tysięcy na poszczególnych przejściach. Warto zaznaczyć, że w celu ułatwienia przekraczania granicy, wszystkie wizytowane przejścia zostały otwarte na obsługę ruchu pieszego. 

Na przejściach, już po polskiej stronie granicy, na przybywające osoby oczekują ciepłe posiłki, gorące napoje, suchy prowiant, a nawet ubrania. Autokary Straży Pożarnej regularnie kursują między przejściami granicznymi a najbliższymi punktami recepcyjnymi, przewożąc tam osoby, które potrzebują odpoczynku i niezbędnej pomocy materialnej. W punktach recepcyjnych dostępna jest też pomoc medyczna, a w niektórych także psychologiczna i prawna. Na miejscu obecni są też pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców. Na drogach dojazdowych do przejść, na przybywające do Polski osoby czekają ich bliscy i rodziny z Polski i innych państw Europy. Wielu ludzi przyjechało tam po to, aby zaoferować, oczywiście nieodpłatnie, transport do dowolnego miejsca w Polsce. 

Wizytujący, podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, nie mają wątpliwości, że reakcja społeczeństwa na powodowany wojną kryzys na Ukrainie jest godna najwyższego uznania. W tym miejscu warto jednak zaapelować, aby wszelkie oferty i inicjatywy pomocy dla osób opuszczających Ukrainę zgłaszane były właściwym wojewodom. Na tym etapie pozwoli to na możliwie najlepszą koordynację działań pomocowych i przyczyni się do tego, aby pomoc była celowa i trafiała tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna. 

Oceniając sytuację na przejściach granicznych przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich dostrzegli pewne obszary w działalności służb granicznych, które wymagają pilnej poprawy lub usprawnienia. W Medyce uwagę wizytujących zwróciła w szczególności sytuacja uciekających przed wojną cudzoziemców - kobiet, mężczyzn i dzieci – posiadających inne niż ukraińskie obywatelstwo, którzy mieszkali, studiowali i pracowali na Ukrainie. Wiele spośród tych osób stawiło się na granicy bez paszportów, czasem posiadali jedynie zdjęcia wydawanych im przez Ukrainę dokumentów czy nawet samych legitymacji studenckich. Są to w większości obywatele i obywatelki państw Afrykańskich (m.in. Konga, Nigerii czy Kamerunu) i takich krajów, jak Pakistan, Indie czy Turcja. W dniach wizytacji cudzoziemcy ci oczekiwali w budynku przejścia granicznego, w bardzo trudnych warunkach, na weryfikację tożsamości i decyzję co do przepuszczenia ich przez granicę RP. Według deklaracji, czas oczekiwania sięgał kilkunastu godzin. Warto jednak pamiętać, że wcześniej osoby te, razem z obywatelkami i obywatelami Ukrainy, przez kilka dni czekały na odprawę po ukraińskiej stronie granicy. Sytuacja tej grupy osób będzie wyjaśniana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, także podczas kolejnych wizytacji na granicy. 

Istotnym problemem okazał się też brak dostępu do informacji o warunkach wjazdu do Polski. Wiele osób na przejściach granicznych otrzymuje zgodę na wjazd na terytorium RP na 15 dni (na podstawie art. 32 ustawy o cudzoziemcach). Przez ten czas muszą podjąć decyzję – i odpowiednie działania - co do ewentualnego pozostania w Polsce i uregulowania tego pobytu. Niestety, opuszczając przejście graniczne mogą liczyć jedynie na ustną informację o zasadach wjazdu. W okolicznościach, w jakich osoby te się znajdują, taka forma informowania może okazać się dalece niewystarczająca. Temat ten poruszony został w rozmowie z Wojewodą, która zapewniła, że pracowniczki i pracownicy urzędów wojewódzkich oraz Urzędu ds. Cudzoziemców są gotowi, aby możliwie najszybciej dotrzeć do cudzoziemców z potrzebną informacją. Zdaniem wizytujących, niezbędne może okazać się wsparcie ze strony organizacji pozarządowych i samorządów prawniczych. 

Obecnie podejmowane są starania, aby dostarczyć podstawową pomoc humanitarną osobom oczekującym na przekroczenie granicy po stronie ukraińskiej.

Wizyty przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich na granicy z Ukrainą będą kontynuowane. Kolejna grupa wyjeżdża na granicę już 28.02.2022.

__________________________________

Візити представників офісу омбудсмена на польсько-український кордон

Через збройну агресію військ Російської Федерації проти незалежної України, спричинену через це кризу та драматичну ситуацію, тисячі людей, які шукають притулку в Польщі, 25-27 лютого 2022 року заступник омбудсмена Ганна Мачинська та Марчін Сосняк від відділення Рівного поводження в офісі Омбудсмена відправилися на польсько-український кордон. Двічі відвідали прикордонні переходи Медика, Перемишль (залізничний перехід), Корчова, Гребенне та Будоміж, а також створені воєводами Підкарпатським та Любульським приймальні пункти в Медиці, Корчовій та Любичі Кролевській, де надається гуманітарна допомога особам, які приїжджають з України.

Про ситуацію на кордоні і, перш за все, про надання і заплановану передачу гуманітарної допомоги, представники RPO розмовляли з Евою Леніарт,  підкарпатським воєводою,  ген. бриг ПС Анджеєм Попко,  комендантом Бещадського відділу прикордонної служби, Конрадом Фійолкем, Президентом м. Жешув і посадовими особами прикордонної служби та митної служби. На кожному прикордонному переході і в кожному відвіданому пункті прийому розмовляли також з людьми, які в трагічних обставинах залишили Україну і після тривалої, нерідко кількаденної, поїздки і очікування в чергах перед прикордонними переходами благополучно прибули до Польщі. З їхніх розповідей виникала драматична картина війни і біженців, розставання з близькими, страху за сім'ї, а також надії на швидке повернення до дому, вільного від війни і агресії.

Представники омбудсмена позитивно оцінюють участь і роботу співробітників прикордонної та митної служб. Завдяки цій участі та суттєвому спрощенню процедур прикордонного оформлення рух на прикордонних переходах на польській стороні кордону є плавним, незважаючи на двадцятикілометрові черги автомобілів і тисячі людей, які подорожують пішки, очікують перетину кордону з Україною. Через деякі переходи протягом години проходить від 700 до 900 осіб (Медика). Ці цифри доходять до тисяч на окремих переходах. Варто відзначити, що для полегшення перетину кордону всі відвідувані переходи були відкриті для обслуговування пішохідного руху.

На переходах, вже на польській стороні кордону, на людей, які прибувають, чекає тепла їжа, гарячі напої, упаковані ланчі і навіть одяг. Пожежні автомобілі регулярно курсують між прикордонними переходами та найближчими пунктами прийому, перевозячи туди людей, які потребують відпочинку та необхідної матеріальної допомоги. У приймальних пунктах також є медична допомога, а в деяких-психологічна та юридична. На місці також присутні співробітники Управління у справах іноземців. На під’їзних шляхах до переходів, на осіб, які прибувають до Польщі, чекають їх близькі та родичі з Польщі та інших країн Європи. Багато людей приїхали туди, щоб запропонувати, звичайно, безкоштовно, транспорт в будь-яку точку Польщі.

Відвідувачі, як і омбудсмен, не сумніваються, що реакція суспільства на викликану війною кризу на Україні гідна найвищого визнання. У цьому місці, однак, варто закликати, щоб будь-які пропозиції та ініціативи з надання допомоги людям, які залишають Україну, були повідомлені відповідним воєводам. На цьому етапі це дозволить найкращим чином координувати зусилля з надання допомоги і сприятиме тому, щоб допомога була цілеспрямованою і надавалася там, де це дійсно необхідно.

Оцінюючи ситуацію на прикордонних переходах, представники омбудсмена побачили певні напрямки в діяльності прикордонних служб, які потребують термінового поліпшення або вдосконалення. У Медиці увагу відвідувачів привернуло, зокрема, становище іноземців, які втекли від війни – жінок, чоловіків і дітей - які мають не українське громадянство, які жили, навчалися і працювали в Україні. Багато з цих людей з'явилися на кордон без паспортів, іноді у них були тільки фотографії виданих їм Україною документів або навіть самих студентських посвідчень. Це в основному громадяни і громадянки африканських держав (Конго, Нігерії або Камеруну) і таких країн, як Пакистан, Індія або Туреччина. У дні відвідування ці іноземці очікували в будівлі прикордонного переходу, в дуже складних умовах, на перевірки особи і рішення про пропуск їх через кордон Республіки Польща. Згідно з декларацією, час очікування досягав декількох годин. Однак варто пам'ятати, що раніше ці особи, разом з громадянками та громадянами України, кілька днів чекали оформлення на українській стороні кордону. Положення цієї групи людей буде з'ясовувати омбудсмен також і під час наступних візитів на кордон.

Суттєвою проблемою виявилася також відсутність доступу до інформації про умови в'їзду до Польщі. Багато людей на прикордонних переходах отримують дозвіл на в'їзд на територію Республіки Польща на 15 днів (на підставі ст.32 Закону про іноземців). Протягом цього часу вони повинні прийняти рішення - і відповідні дії - про можливе перебування в польському регіоні і врегулювання цього перебування. На жаль, залишаючи прикордонний перехід, можна розраховувати тільки на усну інформацію про правила в'їзду. За обставин, в яких ці люди перебувають, така форма інформування може виявитися далеко неадекватною. Ця тема була порушена в розмові з воєводою, яка запевнила, що працівники провінційних управлінь і управління у справах іноземців готові якомога швидше передати необхідну інформацію до іноземців. На думку відвідувачів, підтримка з боку неурядових організацій та місцевих органів влади може виявитися необхідною.

В даний час робляться зусилля з доставки основної гуманітарної допомоги людям, які очікують перетину кордону з українського боку.

Візити представників омбудсмена на кордон з Україною продовжаться. Ще одна група виїжджає на кордон вже 28.02.2022.  

________________________________________

Визиты представителей Бюро УГП на польско-украинской границе

В связи с вооруженной агрессией армии Российской Федерации против независимой Украины, вызванным из-за этого кризисом и драматической ситуацией тысяч людей, ищущих прибежища в Польше, 25 – 27 февраля 2022 г. заместительница уполномоченного по гражданским правам Ханна Махиньская и Марцин Сосьняк из Отдела по вопросам равного обращения в Бюро УГП были с визитом на польско-украинской границе. Они двукратно побывали на пограничных переходах в Медыке, Пшемысле (железнодорожный переезд), Корчове, Гребенне и Будомеже, а также в созданных подкарпатским и люблинским воеводами пунктах приема беженцев, в которых людям, прибывающим из Украины, предоставляется гуманитарная помощь.

O ситуации на границе, а прежде всего об оказываемой и планируемой гуманитарной помощи, представители УГП разговаривали с подкарпатским воеводой Эвой Ленярт, бригадным генералом пограничной службы Анджеем Попко, комендантом Бещадского отдела пограничной службы Конрадом Фиёлком, мэром г. Жешув, а также сотрудницами и сотрудниками пограничной и таможенной служб. На каждом пограничном переходе и в каждом пункте приема беженцев разговаривали также с людьми, которые в трагических обстоятельствах покинули Украину и после продолжающегося часто несколько дней пути и ожидании в очереди перед пограничными переходами прибыли безопасно в Польшу. В их рассказах появлялась драматическая картина войны и изгнания, расставание с близкими, страх за семью, а также надежды на быстрое возвращение к себе на Родину, свободную от войны и агрессии.

Представители Уполномоченного по гражданским правам позитивно оценивают вовлеченность и работу сотрудниц и сотрудников пограничной и таможенной служб. Благодаря этой вовлеченности и существенному упрощению процедур пограничного и таможенного контроля движение на пограничных переходах на польской стороне проходит без плавно, несмотря на двадцатикилометровые очереди автомобилей и тысячи людей, передвигающихся пешком, ожидающих пересечения границы с Украиной. Через некоторые переходы в течение часа проходит 700-900 человек (Медыка). На некоторых переходах эти цифры достигают тысячи. Стоит отметить, что все посещенные переходы открыты для обслуживания пешего передвижения – с тем, чтобы облегчить пересечение границы.

На переходах, уже с польской стороны границы, прибывающие получают теплую еду, горячие напитки, сухой провиант и даже одежду. Автобусы пожарной службы регулярно курсируют между пограничными переходами и ближайшими пунктами приема беженцев, перевозя туда людей, которые нуждаются в отдыхе и необходимой материальной помощи. В пунктах приема беженцев доступна также медицинская помощь, а в некоторых также психологическая и правовая. На месте находятся также работники Управления по делам иностранцев. На подъездных дорогах до переходов прибывающих в Польшу ждут родственники и близкие из Польши и других стран Европы. Многие приехали туда за тем, чтобы предложить – конечно, бесплатно – транспортировку в любое место Польши.

Побывавшие с визитом, как и Уполномоченный по гражданским правам, не сомневаются, что реакция общества на вызванный войной кризис в Украине достойна самого высокого признания. В этом месте стоит, однако, призвать к тому, чтобы любые предложения и инициативы помощи для людей, покидающих Украину, передавались компетентным воеводам. На этом этапе это позволит как можно лучше координировать мероприятия по оказанию помощи и будет способствовать тому, чтобы помощь была целенаправленной и попадала туда, где она действительно нужна.

Oценивая ситуацию на пограничных переходах, представители Уполномоченного по гражданским правам заметили некоторые сферы в деятельности пограничной службы, которые требуют срочного улучшения или модификации. В Медыке внимание посещающих обратила на себя, в частности, ситуация бегущих от войны иностранцев – женщин, мужчин и детей – имеющих неукраинское гражданство, которые жили, учились и работали в Украине. Многие среди этих людей появились на границе без загранпаспортов, иногда имели лишь фотографии выдаваемых им украинских документов или даже только студенческих билетов. Это в большинстве своем гражданки и граждане африканских государств (в частности, Конго, Нигерии, Камеруна) и таких стран, как Пакистан, Индия и Турция. В дни визита эти иностранцы находились в здании пограничного перехода, в очень трудных условиях, в ожидании проверки личности и решения, касающегося прохождения через границу РП. Согласно их заявлению, время ожидания достигало более десяти часов. Однако стоит помнить, что ранее эти люди, вместе с гражданками и гражданами Украины, несколько дней ждали таможенного контроля с украинской стороны границы. Ситуацию этой группы людей Уполномоченный по гражданским правам будет выяснять дальше, также во время следующих визитов на границе.

Существенной проблемой оказалось также отсутствие доступа к информации, касающейся условий въезда в Польшу. Многие люди на пограничных переходах получают согласие на въезд на территорию РП на 15 дней (на основании ст. 32 закона об иностранцах). В течение этого срока они должны принять решение – и соответствующие действия – остаться ли в Польше и урегулировать свое пребывание. К сожалению, после пересечения пограничного перехода они могут рассчитывать лишь на устную информацию о правилах въезда. В обстоятельствах, в каких эти люди находятся, такая форма информации может оказаться совершенно недостаточной. Данная тема была затронута в разговоре с воеводой, которая заверила, что сотрудницы и сотрудники воеводских управлений и Управления по делам иностранцев готовы к тому, чтобы иностранцы как можно быстрее получили нужную информацию. По мнению побывавших с визитом, необходимой может оказаться поддержка со стороны неправительственных организаций и юридических самоуправлений.

В настоящее время предпринимаются усилия, чтобы доставить основную гуманитарную помощь людям, ожидающим пересечения границы с украинской стороны.

Визиты представителей Уполномоченного по гражданским правам на границу с Украиной будут проходить и в дальнейшем. Следующая группа едет на границу уже 28.02.2022 г.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dochodzi wersja w j. ukraińskim i rosyjskim
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa