Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C u osób pozbawionych wolności. Rzecznik występuje do MS

Data:
  • Pomiędzy resortami sprawiedliwości a zdrowia mają trwać uzgodnienia co do realizacji Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości 
  • Całkowite zwalczenie wirusa HCV u osób pozbawionych wolności leży w interesie społecznym i sprzyja zdrowiu publicznemu

31 stycznia 2023 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z Fundacją Urszuli Jaworskiej, w tym z jej prezeską. Ta pozarządowa organizacja od 1997 r. pomaga chorym na nowotwory, białaczkę, stwardnienie rozsiane i wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C). Przedmiotem rozmowy był właśnie problem nosicielstwa wirusa HCV, powodującego WZW - w kontekście diagnostyki i leczenia osób pozbawionych wolności, zakażonych wirusem HCV oraz chorujących na WZW typu C.

Dane przekazane przez Fundacji, a także informacje z korespondencji RPO z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, wskazują, że pomiędzy ministrami sprawiedliwości a zdrowia trwają uzgodnienia w zakresie realizacji zadań zawartych w Rządowym Programie Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych".

Problematyka ta od lat jest przedmiotem działań Rzecznika, zmierzających m.in. do poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów zakażonych wirusem HCV oraz chorujących na WZW C w czasie wykonywania wobec nich kary pozbawienia wolności. 

Zastępca RPO Wojciech Brzozowski zwraca się do wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia o podanie, na jakim etapie znajdują się uzgodnienia z MZ oraz ewentualnie jakie przeszkody to odwlekają.

Ponadto, w związku z wydaniem rekomendacji Polskiej Grupy Ekspertów HCV leczenia WZW C w 2023 r. - odnoszących się także do specyfiki leczenia osadzonych – prosi o wskazanie, czy i jak SW dąży to tego, aby leczenie pacjentów pozbawionych wolności uwzględniało te rekomendacje. RPO pyta też, czy budżet Służby Więziennej w 2023 r. zapewnia środki  dla wszystkich chorych oczekujących na wdrożenie leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C.

Nie może ujść uwadze RPO, że wraz ze wzrostem wykrywalności wirusa HCV w populacji osadzonych, może się zwiększać zapotrzebowanie na leczenie. Dlatego Rzecznik prosi również  o poinformowanie, czy budżet zakłada stałe poszerzanie dostępu do badań diagnostycznych anty-HCV aż po wdrożenie badań przesiewowych. Byłoby to zgodne z realizacją rekomendacji ekspertów, podnoszących, że maksymalne upowszechnienie badań przesiewowych wpisuje się w cele Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie eliminacji wirusowych zapaleń wątroby jako zagrożenia zdrowia publicznego.

IX.517.166.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi pismo MZ do MS oraz kolejne pismo RPO do MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MZ
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzi pismo do MZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski