Biuletyn Informacji Publicznej RPO

(також українською) W obronie praw obywateli Ukrainy. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

W obronie praw obywateli Ukrainy 

Atak na suwerenne państwo ukraińskie stanowi naruszenie art. 1 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Stwierdza on jednoznacznie, że wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa, same decydują o swoim statusie politycznym oraz same wybierają formę i kierunek rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

Użycie zbrojnej siły nieuchronnie prowadzi do naruszenia podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia i godności osoby ludzkiej. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich wyrażam wraz z moimi współpracownikami głęboką solidarność z obywatelami Ukrainy, których podstawowe prawa i wolności zostały naruszone bądź zagrożone w wyniku podejmowanych przez Rosję działań wojennych. 

Zwróciłem się już do pani Komisarz ds. praw człowieka parlamentu ukraińskiego Ludmiły Denisovej, deklarując pełną współpracę naszych urzędów w obliczu rosnących zagrożeń oraz wszelką pomoc. Apeluję do wszystkich europejskich i światowych instytucji, zajmujących się ochroną praw człowieka, o zaangażowanie i zdecydowaną reakcję w tej sprawie. Mój apel kieruję również do tych osób, organizacji i instytucji w Rosji, którym bliska jest troska o prawa człowieka.

Jako urząd z najwyższą uwagą zajmujemy się ochroną praw osób migrujących. Każdy, kto znajdzie się na terytorium naszego kraju, może liczyć na nasze wsparcie w ramach obowiązującego prawa i międzynarodowych konwencji. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i potencjalnych migrantów. Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków i kompetencji prawnych, aby w każdych warunkach chronić ich godność i dbać o należyte traktowanie. Liczę w tym względzie na bliską współpracę z innymi instytucjami i służbami naszego państwa oraz UE.

Myślę, że będę wyrazicielem postawy wielu osób, jeśli podkreślę, że – niezależnie od pryncypialnych działań urzędu – deklarujemy również nasze osobiste zaangażowanie i sprzeciw wobec agresji na bliskie nam sąsiedzkie społeczeństwo. Prawo do życia i godności to najwyższe dla nas wartości, nie dzielą ich granice. W tym sensie dzisiaj wszyscy jesteśmy Ukraińcami.

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich 
_____________________________

На захист прав громадян України

Напад на суверенну Українську державу є порушенням ст. 1 п. 1 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. У ньому однозначно сказано, що всі нації мають право на самовизначення. В силу цього закону вони самі вирішують свій політичний статус, обирають форму та напрямок економічного, соціального та культурного розвитку. 

Застосування збройної сили неминуче веде до порушення основних прав людини, зокрема права на життя та людську гідність. Як омбудсмен, я разом зі своїми колегами висловлюю глибоку солідарність з громадянами України, чиї основні права та свободи були порушені або під загрозою внаслідок військових дій Росії. 

Я вже звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, заявивши про повну співпрацю наших офісів перед обличчям зростаючих загроз та будь-якої допомоги. Звертаюся до всіх європейських та світових інституцій, які займаються захистом прав людини, з проханням активуватися та рішуче реагувати в цьому питанні. Моє звернення також адресовано тим особам, організаціям та установам в Росії, які піклуються про права людини.

Як уряд, ми найбільше дбаємо про захист прав мігрантів. Кожен, хто опинився на території нашої країни, може розраховувати на нашу підтримку відповідно до чинного законодавства та міжнародних конвенцій. Це стосується як нинішніх, так і потенційних мігрантів. Ми будемо використовувати всі доступні нам засоби та законні повноваження, щоб захистити їхню гідність за будь-яких обставин і забезпечити належне поводження. У зв’язку з цим я розраховую на тісну співпрацю з іншими інституціями та службами нашої держави та ЄС.

Я думаю, що я висловлю ставлення багатьох людей, якщо підкреслю, що, незважаючи на принципові дії уряду, ми також заявляємо про свою особисту прихильність і протидію агресії проти нашого сусідського суспільства. Право на життя і гідність для нас є найвищими цінностями, для них немає меж. У цьому сенсі ми сьогодні всі Українці.

Марцін Віонцек /Marcin Wiącek/
Омбудсмен

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa